မာတိကာဆီ ကျော်သွား

  • ဆားဗီးယားနိုင်ငံ၊ စတာရာ ပါဇိုဗာမြို့မှာ သေလွန်သူတွေ အသက်ပြန်ရှင်လာနိုင်မလားဝေစာ ဝေငှနေ

အချက်အလက်အကျဉ်း

  • $s—လူဦးရေ
  • $s—ကျမ်းစာသင်ပေးသူ
  • $s—အသင်းတော်များ
  • ၁ အချိုး $s—ယေဟောဝါသက်သေများနဲ့ လူဦးရေအချိုး