မာတိကာဆီ ကျော်သွား

တံစဥ်သွေးဆဲလ်နီ သွေးအားနည်းရောဂါ (ကလေး)

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးတကြီးအခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိသော ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိ ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း—နာကျင်မှုကိုကုသခြင်း

What is the best pharmacologic treatment for sickle cell disease pain crises? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Baker M, Hafner JW.

ရင်းမြစ်‎: Ann Emerg Med 2012;59(6):515-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22221839

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2011.11.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221839 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

ရင်းမြစ်‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17721622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ရေဓာတ် ဖြည့်ဆည်းကုသခြင်း (အရည်သွင်းကုထုံး)

Fluid replacement therapy for acute episodes of pain in people with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Okomo U, Meremikwu MM.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD005406.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22696351

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005406.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696351 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

အောက်စီဂျင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 12614204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိ ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း—ပဋိဇီဝဆေးနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုထုံး

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

ရင်းမြစ်‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15182051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A short course of prednisone in the management of acute chest syndrome of sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar R, Qureshi S, Mohanty P, Rao SP, Miller ST.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(3):e91-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20216237

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e3181c29c52

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20216237 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A randomized, placebo-controlled trial of arginine therapy for the treatment of children with sickle cell disease hospitalized with vaso-occlusive pain episodes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Morris CR, Kuypers FA, Lavrisha L, Ansari M, Sweeters N, Stewart M, Gildengorin G, Neumayr L, Vichinsky EP.

ရင်းမြစ်‎: Haematologica 2013;98(9):1375-82.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23645695

DOI‎: 10.3324/haematol.2013.086637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645695 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Predictors of bacteremia in febrile children with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

West DC, Andrada E, Azari R, Rangaswami AA, Kuppermann N.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(4):279-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11972096

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11972096 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)