မာတိကာဆီ ကျော်သွား

တံစဥ်သွေးဆဲလ်နီ သွေးအားနည်းရောဂါ (ကလေး)

သွေးအားနည်းမှုကို ကုသခြင်း

On the use of hydroxyurea/erythropoietin combination therapy for sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

el-Hazmi MA, al-Momen A, Kandaswamy S, Huraib S, Harakati M, al-Mohareb F, Warsy AS.

ရင်းမြစ်‎: Acta Haematol 1995;94(3):128-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 7502628

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7502628 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, Martyr S, Taylor JG 6th, Machado RF, Heller T, Castro O, Gladwin MT.

ရင်းမြစ်‎: Haematologica 2006;91(8):1076-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16885048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885048 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of erythropoietin in a pregnant Jehovah's Witness with sickle-cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tan TL, Ahmad H, Jhavar R, Patel R, Harrison C, Oteng-Ntim E.

ရင်းမြစ်‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):82-3.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17365469

DOI‎: 10.1080/01443610601062739

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365469 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)