မာတိကာဆီ ကျော်သွား

လခြမ်းပုံ သွေးနီဥများကြောင့်ဖြစ်သော မျိုးရိုးလိုက် သွေးအားနည်းရောဂါ

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးတကြီးအခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိသော ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိ ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း—နာကျင်မှုကိုကုသခြင်း

What is the best pharmacologic treatment for sickle cell disease pain crises? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Baker M, Hafner JW.

ရင်းမြစ်‎: Ann Emerg Med 2012;59(6):515-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22221839

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2011.11.026

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221839 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Update on pain management in sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ballas SK.

ရင်းမြစ်‎: Hemoglobin 2011;35(5-6):520-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21910604

DOI‎: 10.3109/03630269.2011.610478

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910604 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

ရင်းမြစ်‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17721622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ရေဓာတ် ဖြည့်ဆည်းကုသခြင်း (အရည်သွင်းကုထုံး)

Fluid replacement therapy for acute episodes of pain in people with sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Okomo U, Meremikwu MM.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD005406.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22696351

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005406.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696351 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

အောက်စီဂျင် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 12614204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hyperbaric oxygen therapy for vaso-occlusive crises in nine patients with sickle-cell disease. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stirnemann J, Letellier E, Aras N, Borne M, Brinquin L, Fain O.

ရင်းမြစ်‎: Diving Hyperb Med 2012;42(2):82-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22828815

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828815 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးကြောတွင်း ပိတ်ဆို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ခေါင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ဖွယ်အဆင့်ရှိ ရောဂါလက္ခဏာစုကို ကုသခြင်း—ပဋိဇီဝဆေးနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုထုံး

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

ရင်းမြစ်‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15182051

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Incentive spirometry to prevent acute pulmonary complications in sickle cell diseases. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bellet PS, Kalinyak KA, Shukla R, Gelfand MJ, Rucknagel DL.

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 1995;333(11):699-703.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 7637747

DOI‎: 10.1056/NEJM199509143331104

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7637747 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Continuous inhaled nitric oxide therapy in a case of sickle cell disease with multiorgan involvement. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Chang WL, Corate LM, Sinclair JM, van der Heyde HC.

ရင်းမြစ်‎: J Investig Med 2008;56(8):1023-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19050460

DOI‎: 10.2310/JIM.0b013e31818cb612

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19050460 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Causes and outcomes of the acute chest syndrome in sickle cell disease. National Acute Chest Syndrome Study Group. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Vichinsky EP, Neumayr LD, Earles AN, Williams R, Lennette ET, Dean D, Nickerson B, Orringer E, McKie V, Bellevue R, Daeschner C, Manci EA.

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 2000;342(25):1855-65.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 10861320

DOI‎: 10.1056/NEJM200006223422502

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861320 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)