မာတိကာဆီ ကျော်သွား

လခြမ်းပုံ သွေးနီဥများကြောင့်ဖြစ်သော မျိုးရိုးလိုက် သွေးအားနည်းရောဂါ

ခွဲစိတ်လူနာများအား ကုသခြင်း

Acute normovolemic hemodilution in sickle cell patient—a case report. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Abu Zeid HA, Al-Ghamdi A, Al Nafea AN.

ရင်းမြစ်‎: Middle East J Anaesthesiol 2009;20(3):465-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19950747

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19950747 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Erythropoietin therapy for sickle cell anemia in Jehovah's Witnesses. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Brooks BJ Jr, Hanson DS, Cryer PA, Hubbard WJ, Hooper D.

ရင်းမြစ်‎: South Med J 1991;84(11):1416-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 1948247

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1948247 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxycarbamide and erythropoietin in the preoperative management of children with sickle cell anaemia undergoing moderate risk surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Furness CL, O'Driscoll S, Davenport M, Morrison G, Height SE, Dick MC, Rees DC.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2009;144(3):453-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19036093

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07463.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19036093 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impact of hydroxyurea on perioperative management and outcomes in children with sickle cell anemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hayashi M, Calatroni A, Herzberg B, Ross AK, Rice HE, Thornburg C.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(7):487-90.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21941139

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e318230b2f4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21941139 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A nontransfusional perioperative management regimen for patients with sickle cell disease undergoing laparoscopic cholecystectomy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Leff DR, Kaura T, Agarwal T, Davies SC, Howard J, Chang AC.

ရင်းမြစ်‎: Surg Endosc 2007;21(7):1117-21.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17180280

DOI‎: 10.1007/s00464-006-9054-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17180280 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tourniquet use during total knee replacement in a Jehovah's Witness with sickle cell trait: a case report. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Siddiqui FM, Slater RM, Razzaq I, Atkinson M, Ryan K.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Anaesthesiol 2010;27(6):581-2.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20299991

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e328334f16e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299991 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)