မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မွေးရာပါ သွေးအားနည်းရောဂါ (လူကြီး)

သွေးသွင်းကုသမှု၏ အန္တရာယ်များနှင့် မသေချာမှုများ

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

ရင်းမြစ်‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

ရင်းမြစ်‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18098140

DOI‎: 10.1002/jmv.21070

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

ရင်းမြစ်‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

ရင်းမြစ်‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)