မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မွေးရာပါ သွေးအားနည်းရောဂါ (ကလေး)

သန္ဓေသား ဟေမိုဂလိုဘင် ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ဆေးဝါးနဲ့ ပေါင်းစပ်လှုံ့ဆော်ခြင်း

Hydroxyurea ဆေးဝါးသုံး ကုသမှု

Efficacy of hydroxyurea in providing transfusion independence in β-thalassemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ansari SH, Shamsi TS, Ashraf M, Perveen K, Farzana T, Bohray M, Erum S, Mehboob T.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(5):339-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21602718

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821b0770

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21602718 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gγ-Xmn I polymorphism: a significant determinant of β-thalassemia treatment without blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ansari SH, Shamsi TS, Munzir S, Khan MT, Erum S, Perveen K, Farzana T, Ashraf M, Mehboob T, Moinuddin M.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2013;35(4):e153-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23389500

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31827e8662

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389500 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Efficacy of hydroxyurea (HU) in reduction of pack red cell (PRC) transfusion requirement among children having beta-thalassemia major: Karachi HU trial (KHUT). (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ansari SH, Shamsi TS, Siddiqui FJ, Irfan M, Perveen K, Farzana T, Panjwani VK, Yousuf A, Mehboob T.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2007;29(11):743-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17984691

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e318157fd75

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984691 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea can eliminate transfusion requirements in children with severe beta-thalassemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bradai M, Abad MT, Pissard S, Lamraoui F, Skopinski L, de Montalembert M.

ရင်းမြစ်‎: Blood 2003;102(4):1529-30.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 12702505

DOI‎: 10.1182/blood-2003-01-0117

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702505 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Decreased transfusion needs associated with hydroxyurea therapy in Algerian patients with thalassemia major or intermedia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bradai M, Pissard S, Abad MT, Dechartres A, Ribeil JA, Landais P, de Montalembert M.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2007;47(10):1830-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17880608

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01399.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17880608 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Genotype-phenotype relationship of patients with β-thalassemia taking hydroxyurea: a 13-year experience in Iran. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karimi M, Haghpanah S, Farhadi A, Yavarian M.

ရင်းမြစ်‎: Int J Hematol 2012;95(1):51-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22180324

DOI‎: 10.1007/s12185-011-0985-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180324 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hydroxyurea therapy in 49 patients with major beta-thalassemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Zamani F, Shakeri R, Eslami SM, Razavi SM, Basi A.

ရင်းမြစ်‎: Arch Iran Med 2009;12(3):295-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19400608

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19400608 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant Erythropoietin သွေးအားမြှင့်ဆေး (တစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထား)

Use of hydroxyurea and recombinant erythropoietin in management of homozygous ß⁰ thalassemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kohli-Kumar M, Marandi H, Keller MA, Guertin K, Hvizdala E.

ရင်းမြစ်‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(9):777-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 12468925

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468925 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

အခြားဆေးဝါးများ

Fetal globin gene inducers: novel agents and new potential. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Perrine SP, Castaneda SA, Chui DH, Faller DV, Berenson RJ, Siritanaratku N, Fucharoen S.

ရင်းမြစ်‎: Ann N Y Acad Sci 2010;1202:158-64.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20712788

DOI‎: 10.1111/j.1749-6632.2010.05593.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20712788 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)