မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခွဲစိတ်စဉ်ကာလ စောင့်ရှောက်မှု

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Cell salvage in obstetrics. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Allam J, Cox M, Yentis SM.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18162201

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.08.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W.

ရင်းမြစ်‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ashworth A, Klein AA.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2010;105(4):401-16.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Phase II comparison study of intraoperative autotransfusion for major oncologic procedures. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bower MR, Ellis SF, Scoggins CR, McMasters KM, Martin RC.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg Oncol 2011;18(1):166-73.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21222043

DOI‎: 10.1245/s10434-010-1228-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21222043 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Autologous blood transfusion during emergency trauma operations. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Brown CV, Foulkrod KH, Sadler HT, Richards EK, Biggan DP, Czysz C, Manuel T.

ရင်းမြစ်‎: Arch Surg 2010;145(7):690-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20644133

DOI‎: 10.1001/archsurg.2010.113

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20644133 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Carless PA, Henry DA, Moxey AJ, O'Connell D, Brown T, Fergusson DA.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2010;(4):CD001888.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20238316

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001888.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238316 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Safety of the use of blood salvage and autotransfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Han S, Kim G, Ko JS, Sinn DH, Yang JD, Joh JW, Lee SK, Gwak MS.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2016;264(2):339-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26501715

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000001486

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501715 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A case of thoracic esophageal cancer undergone esophagectomy after induction chemotherapy in a Jehovah's Witness. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Inoue S, Miyoshi T, Aoyama M, Hino N, Yamasaki S.

ရင်းမြစ်‎: J Med Invest 2015;62(3-4):264-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26399362

DOI‎: 10.2152/jmi.62.264

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26399362 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Klein AA, Bailey CR, Charlton AJ, Evans E, Guckian-Fisher M, McCrossan R, Nimmo AF, Payne S, Shreeve K, Smith J, Torella F

ရင်းမြစ်‎: Anaesthesia 2018;73(9):1141-50.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 29989144

DOI‎: 10.1111/anae.14331

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989144 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Can there be a place for intraoperative salvaged blood in spine tumor surgery? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Ahmed Q, Lee VK, Chen Y, Zaw AS, Goy R, Agrawal RV, Dhewar AN, Wong HK.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg Oncol 2014;21(7):2436-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24566859

DOI‎: 10.1245/s10434-014-3569-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566859 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

ရင်းမြစ်‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Metastatic efficiency of tumour cells can be impaired by intraoperative cell salvage process: truth or conjecture? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Zaw AS, Kantharajanna SB, Khoo BL, Lim CT, Thiery JP

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2017;27 Suppl 5:327-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 28833768

DOI‎: 10.1111/tme.12453

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28833768 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The impact of intraoperative autologous blood transfusion during type III radical hysterectomy for early-stage cervical cancer. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mirhashemi R, Averette HE, Deepika K, Estape R, Angioli R, Martin J, Rodriguez M, Penalver MA.

ရင်းမြစ်‎: Am J Obstet Gynecol 1999;181(6):1310-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 10601905

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10601905 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative cell salvage during radical cystectomy does not affect long-term survival. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Nieder AM, Manoharan M, Yang Y, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: Urology 2007;69(5):881-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17482926

DOI‎: 10.1016/j.urology.2007.01.060

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482926 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Impaired red blood cell deformability after transfusion of stored allogeneic blood but not autologous salvaged blood in cardiac surgery patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Salaria ON, Barodka VM, Hogue CW, Berkowitz DE, Ness PM, Wasey JO, Frank SM.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2014;118(6):1179-87.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24806142

DOI‎: 10.1213/ANE.0000000000000227

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806142 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Is cell salvage safe in liver resection? A pilot study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Schmidt A, Sues HC, Siegel E, Peetz D, Bengtsson A, Gervais HW.

ရင်းမြစ်‎: J Clin Anesth 2009;21(8):579-84.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20122590

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2009.01.012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20122590 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

ရင်းမြစ်‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း

Cerebral effect of acute normovolemic hemodilution during brain tumor resection. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Daif AA, Hassan YM, Ghareeb NA, Othman MM, Mohamed SA.

ရင်းမြစ်‎: J Neurosurg Anesthesiol 2012;24(1):19-24.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21904221

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822f0346

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904221 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Greater volume of acute normovolemic hemodilution may aid in reducing blood transfusions after cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goldberg J, Paugh TA, Dickinson TA, Fuller J, Paone G, Theurer PF, Shann KG, Sundt TM 3rd, Prager RL, Likosky DS; PERForm Registry and the Michigan Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Quality Collaborative.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2015;100(5):1581-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26206721

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2015.04.135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206721 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The use of acute hemodilution in parturients undergoing cesarean section. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Grange CS, Douglas MJ, Adams TJ, Wadsworth LD.

ရင်းမြစ်‎: Am J Obstet Gynecol 1998;178(1 Pt 1):156-60.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 9465821

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9465821 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A prospective randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to standard intraoperative management in patients undergoing major hepatic resection. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Jarnagin WR, Gonen M, Maithel SK, Fong Y, D'Angelica MI, Dematteo RP, Grant F, Wuest D, Kundu K, Blumgart LH, Fischer M.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2008;248(3):360-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18791356

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318184db08

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791356 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cardioprotective effects of acute normovolemic hemodilution in patients undergoing coronary artery bypass surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Licker M, Ellenberger C, Sierra J, Kalangos A, Diaper J, Morel D.

ရင်းမြစ်‎: Chest 2005;128(2):838-47.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16100176

DOI‎: 10.1378/chest.128.2.838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16100176 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Acute normovolemic hemodilution. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Monk TG.

ရင်းမြစ်‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15922899

DOI‎: 10.1016/j.atc.2005.03.002

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Acute normovolemic hemodilution is safe in neurosurgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Oppitz PP, Stefani MA.

ရင်းမြစ်‎: World Neurosurg 2013;79(5-6):719-24.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22381828

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2012.02.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22381828 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Acute normovolemic hemodilution. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shander A, Rijhwani TS.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2004;44(12 Suppl):26S-34S.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15585002

DOI‎: 10.1111/j.0041-1132.2004.04293.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)