မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခွဲစိတ်စဉ်ကာလ စောင့်ရှောက်မှု

ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ

ထိန်းချုပ်မှုအောက် သွေးပေါင်ကျခြင်း

Greater peripheral blood flow but less bleeding with propofol versus sevoflurane during spine surgery: a possible physiologic model? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Albertin A, La Colla L, Gandolfi A, Colnaghi E, Mandelli D, Gioia G, Fraschini G.

ရင်းမြစ်‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(18):2017-22.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18708936

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31817e0405

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18708936 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Controlled hypotension for spinal surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Dutton RP.

ရင်းမြစ်‎: Eur Spine J 2004;13 Suppl 1:S66-71.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15197633

DOI‎: 10.1007/s00586-004-0756-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197633 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Magnesium sulphate as a technique of hypotensive anaesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Elsharnouby NM, Elsharnouby MM.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2006;96(6):727-31.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16670112

DOI‎: 10.1093/bja/ael085

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16670112 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The safety of controlled hypotension for shoulder arthroscopy in the beach-chair position. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gillespie R, Shishani Y, Streit J, Wanner JP, McCrum C, Syed T, Haas A, Gobezie R.

ရင်းမြစ်‎: J Bone Joint Surg Am 2012;94(14):1284-90.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22810398

DOI‎: 10.2106/JBJS.J.01550

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22810398 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Influence of controlled hypotension versus normotension on amount of blood loss during breast reduction. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kop EC, Spauwen PH, Kouwenberg PP, Heymans FJ, van Beem HB.

ရင်းမြစ်‎: J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62(2):200-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18054305

DOI‎: 10.1016/j.bjps.2007.10.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18054305 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Papalia R, Simone G, Ferriero M, Costantini M, Guaglianone S, Forastiere E, Gallucci M.

ရင်းမြစ်‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22335869

DOI‎: 10.1016/j.juro.2011.11.100

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

High Le Fort I and bilateral split sagittal osteotomy in Crouzon syndrome. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tay YC, Tan KH, Yeow VK.

ရင်းမြစ်‎: J Craniofac Surg 2013;24(3):e253-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23714981

DOI‎: 10.1097/SCS.0b013e3182869f40

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714981 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

ခြေ၊ လက်တစ်ဘက်ဘက်ကို ထုံဆေးပေးခြင်း

A comparison of neuraxial block versus general anesthesia for elective total hip replacement: a meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mauermann WJ, Shilling AM, Zuo Z.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2006;103(4):1018-25.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17000823

DOI‎: 10.1213/01.ane.0000237267.75543.59

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17000823 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Maurer SG, Chen AL, Hiebert R, Pereira GC, Di Cesare PE.

ရင်းမြစ်‎: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007;36(7):E101-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17694193

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17694193 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Parker MJ, Handoll HH, Griffiths R.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000521.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15494999

DOI‎: 10.1002/14651858.CD000521.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15494999 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Does neuraxial anesthesia reduce intraoperative blood loss? A meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Richman JM, Rowlingson AJ, Maine DN, Courpas GE, Weller JF, Wu CL.

ရင်းမြစ်‎: J Clin Anesth 2006;18(6):427-35.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16980159

DOI‎: 10.1016/j.jclinane.2006.02.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980159 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: results from overview of randomised trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rodgers A, Walker N, Schug S, McKee A, Kehlet H, van Zundert A, Sage D, Futter M, Saville G, Clark T, MacMahon S.

ရင်းမြစ်‎: BMJ 2000;321(7275):1493-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11118174

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11118174 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

ရင်းမြစ်‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)