မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ကင်ဆာ အကျိတ် ကုသမှု ဘာသာရပ်

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Effect of autotransfusion system on tumor recurrence and survival in hepatocellular carcinoma patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Akbulut S, Kayaalp C, Yilmaz M, Ince V, Ozgor D, Karabulut K, Eris C, Toprak HI, Aydin C, Yilmaz S.

ရင်းမြစ်‎: World J Gastroenterol 2013;19(10):1625-31.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23538988

DOI‎: 10.3748/wjg.v19.i10.1625

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23538988 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Does autologous blood transfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma increase risk of recurrence? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Araujo RL, Pantanali CA, Haddad L, Rocha Filho JA, D'Albuquerque LA, Andraus W.

ရင်းမြစ်‎: World J Gastrointest Surg 2016;8(2):161-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26981190

DOI‎: 10.4240/wjgs.v8.i2.161

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26981190 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Phase II comparison study of intraoperative autotransfusion for major oncologic procedures. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bower MR, Ellis SF, Scoggins CR, McMasters KM, Martin RC.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg Oncol 2011;18(1):166-73.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21222043

DOI‎: 10.1245/s10434-010-1228-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21222043 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Oncologic outcomes following radical prostatectomy with intraoperative cell salvage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gorin MA, Eldefrawy A, Manoharan M, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: World J Urol 2012;30(3):379-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21847657

DOI‎: 10.1007/s00345-011-0746-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21847657 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Safety of the use of blood salvage and autotransfusion during liver transplantation for hepatocellular carcinoma. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Han S, Kim G, Ko JS, Sinn DH, Yang JD, Joh JW, Lee SK, Gwak MS.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2016;264(2):339-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26501715

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000001486

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501715 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of intraoperative cell-salvage for autologous blood transfusions in metastatic spine tumour surgery: a systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Chen Y, Zaw AS, Nayak D, Ahmed Q, Soong R, Wong HK.

ရင်းမြစ်‎: Lancet Oncol 2014;15(1):e33-41.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24384492

DOI‎: 10.1016/S1470-2045(13)70245-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24384492 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Metastatic efficiency of tumour cells can be impaired by intraoperative cell salvage process: truth or conjecture? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kumar N, Zaw AS, Kantharajanna SB, Khoo BL, Lim CT, Thiery JP

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2017;27 Suppl 5:327-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 28833768

DOI‎: 10.1111/tme.12453

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28833768 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The impact of intraoperative autologous blood transfusion during type III radical hysterectomy for early-stage cervical cancer. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mirhashemi R, Averette HE, Deepika K, Estape R, Angioli R, Martin J, Rodriguez M, Penalver MA.

ရင်းမြစ်‎: Am J Obstet Gynecol 1999;181(6):1310-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 10601905

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10601905 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative cell salvage during radical cystectomy does not affect long-term survival. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Nieder AM, Manoharan M, Yang Y, Soloway MS.

ရင်းမြစ်‎: Urology 2007;69(5):881-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17482926

DOI‎: 10.1016/j.urology.2007.01.060

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482926 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Should intraoperative cell-salvaged blood be used in patients with suspected or known malignancy? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Trudeau JD, Waters T, Chipperfield K.

ရင်းမြစ်‎: Can J Anaesth 2012;59(11):1058-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22996966

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9781-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22996966 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood salvage and cancer surgery: a meta-analysis of available studies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Waters JH, Yazer M, Chen YF, Kloke J.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2012;52(10):2167-73.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22321196

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03555.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22321196 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း

Cerebral effect of acute normovolemic hemodilution during brain tumor resection. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Daif AA, Hassan YM, Ghareeb NA, Othman MM, Mohamed SA.

ရင်းမြစ်‎: J Neurosurg Anesthesiol 2012;24(1):19-24.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21904221

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822f0346

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904221 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effects of standardized acute normovolemic hemodilution on intraoperative allogeneic blood transfusion in patients undergoing major maxillofacial surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Habler O, Schwenzer K, Zimmer K, Prager M, König U, Oppenrieder K, Pape A, Steinkraus E, Reither A, Buchrot A, Zwissler B.

ရင်းမြစ်‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33(5):467-75.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15183411

DOI‎: 10.1016/j.ijom.2003.10.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183411 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A prospective randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to standard intraoperative management in patients undergoing major hepatic resection. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Jarnagin WR, Gonen M, Maithel SK, Fong Y, D'Angelica MI, Dematteo RP, Grant F, Wuest D, Kundu K, Blumgart LH, Fischer M.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2008;248(3):360-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18791356

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318184db08

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791356 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)