မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ကင်ဆာ အကျိတ် ကုသမှု ဘာသာရပ်

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Epsilon aminocaproic acid prevents bleeding in severely thrombocytopenic patients with hematological malignancies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Antun AG, Gleason S, Arellano M, Langston AA, McLemore ML, Gaddh M, el Rassi F, Bernal-Mizrachi L, Galipeau J, Heffner LT Jr, Winton EF, Khoury HJ.

ရင်းမြစ်‎: Cancer 2013;119(21):3784-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23921838

DOI‎: 10.1002/cncr.28253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921838 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A controlled trial of tranexamic acid therapy for the reduction of bleeding during treatment of acute myeloid leukemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shpilberg O, Blumenthal R, Sofer O, Katz Y, Chetrit A, Ramot B, Eldor A, Ben-Bassat I.

ရင်းမြစ်‎: Leuk Lymphoma 1995;19(1-2):141-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 8574160

DOI‎: 10.3109/10428199509059668

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8574160 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

Use of Novoseven for arsenic trioxide-induced bleeding in PML. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Alimoghaddam K, Ghavamzadeh A, Jahani M.

ရင်းမြစ်‎: Am J Hematol 2006;81(9):720.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16804937

DOI‎: 10.1002/ajh.20713

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16804937 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, Tokmaktsis A, Hatjiharissi E, Papaioannou M, Lazaridou A, Constantinou N, Samama MM, Christakis J.

ရင်းမြစ်‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11891811

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of recombinant activated factor VII in a Jehovah's Witness patient. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hsieh A, Cheong I.

ရင်းမြစ်‎: Am J Emerg Med 2007;25(9):1085.e1-2.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18022514

DOI‎: 10.1016/j.ajem.2007.03.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18022514 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Clinical experience with recombinant factor VIIa in patients with thrombocytopenia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kristensen J, Killander A, Hippe E, Helleberg C, Ellegard J, Holm M, Kutti J, Mellqvist UH, Johansson JE, Glazer S, Hedner U.

ရင်းမြစ်‎: Haemostasis 1996;26 Suppl 1:159-64.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 8904193

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8904193 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးခဲပစ္စည်း အစုအဝေး

Management of bleeding complications of hematologic malignancies. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Green D.

ရင်းမြစ်‎: Semin Thromb Hemost 2007;33(4):427-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17525900

DOI‎: 10.1055/s-2007-976178

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525900 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Management of bleeding in patients with advanced cancer. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Pereira J, Phan T.

ရင်းမြစ်‎: Oncologist 2004;9(5):561-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 15477642

DOI‎: 10.1634/theoncologist.9-5-561

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15477642 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး