မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သားဖွားဆေးပညာ

ခွဲစိတ်ကုသနေစဉ် လူနာ၏ သွေးကို ပြန်လည်အသုံးပြု ကုသခြင်း

သွေးဥဆဲလ် ဆယ်တင်ခြင်း

Cell salvage in obstetrics. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Allam J, Cox M, Yentis SM.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2008;17(1):37-45.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18162201

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.08.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162201 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ashworth A, Klein AA.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2010;105(4):401-16.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20802228

DOI‎: 10.1093/bja/aeq244

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20802228 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The economic benefits of cell salvage in obstetric haemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Brearton C, Bhalla A, Mallaiah S, Barclay P.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2012;21(4):329-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22858041

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2012.05.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858041 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative autologous blood transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Catling S, Thomas D.

ရင်းမြစ်‎: In: Arulkumaran S, Karoshi M, Keith LG, Lalonde AB, B-Lynch C, editors. A Comprehensive Textbook of Postpartum Hemorrhage: An Essential Clinical Reference for Effective Management. 2nd Edition. London; Sapiens Publishing; 2012. p. 577-82.

Index လုပ်ထား‎: ISBN 978-0-9552282-7-8

https://www.glowm.com/pdf/PPH_2nd_edn_Chap-70.pdf (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood conservation techniques in obstetrics: a UK perspective. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Catling S.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2007;16(3):241-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17509870

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2007.01.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17509870 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Very low rate of patient-related adverse events associated with the use of intraoperative cell salvage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

DeAndrade D, Waters JH, Triulzi DJ, Alarcon L, Wisniewski MK, Dyga R, Yazer MH.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2016;56(11):2768-72.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27614051

DOI‎: 10.1111/trf.13791

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27614051 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The use of cell salvage in women undergoing cesarean hysterectomy for abnormal placentation. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Elagamy A, Abdelaziz A, Ellaithy M.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2013;22(4):289-93.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23958277

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2013.05.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958277 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cell salvage for obstetric patients who decline blood transfusion: a national survey. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Jennings A, Brennan C.

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2013;23(1):64-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22994524

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2012.01185.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994524 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The introduction of intra-operative cell salvage in obstetric clinical practice: a review of the available evidence. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Liumbruno GM, Meschini A, Liumbruno C, Rafanelli D.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;159(1):19-25.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21742428

DOI‎: 10.1016/j.ejogrb.2011.06.011

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21742428 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Red blood cell salvage during obstetric hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Milne ME, Yazer MH, Waters JH.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2015;125(4):919-23.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25751212

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25751212 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative red cell salvage during obstetric surgery in 50 Japanese women. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Morikawa M, Kuramoto A, Nakayama M, Oguchi H, Hasegawa M, Funakoshi T, Furukawa S, Hirayama E, Kanagawa T, Kaji T, Kasai M, Konishi Y, Yamamoto S, Itakura A, Maeda M, Kobayashi T, Minakami H.

ရင်းမြစ်‎: Int J Gynaecol Obstet 2015;128(3):256-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25467913

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467913 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood salvage during caesarean section. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rainaldi MP, Tazzari PL, Scagliarini G, Borghi B, Conte R.

ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 1998;80(2):195-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 9602584

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9602584 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood cell salvage during cesarean delivery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sullivan JV, Crouch ME, Stocken G, Lindow SW.

ရင်းမြစ်‎: Int J Gynaecol Obstet 2011;115(2):161-3.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21872856

DOI‎: 10.1016/j.ijgo.2011.06.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872856 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Is cell salvaged vaginal blood loss suitable for re-infusion? (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Teare KM, Sullivan IJ, Ralph CJ.

ရင်းမြစ်‎: Int J Obstet Anesth 2015;24(2):103-10.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25659518

DOI‎: 10.1016/j.ijoa.2014.12.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25659518 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Peripartum use of cell salvage: a university practice audit and literature review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tevet A, Grisaru-Granovsky S, Samueloff A, Ioscovich A.

ရင်းမြစ်‎: Arch Gynecol Obstet 2012;285(2):281-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22139445

DOI‎: 10.1007/s00404-011-2164-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22139445 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးပုံမှန်ထုထည်ကို မပြောင်းလဲစေဘဲ သွေးရည်ကြည်ပမာဏ လတ်တစ်လော တိုးများစေခြင်းဖြင့် သွေးနီဥအချိုးအစား လျော့နည်းသွားစေခြင်း

Normovolemic hemodilution before cesarean hysterectomy for placenta percreta. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Estella NM, Berry DL, Baker BW, Wali AT, Belfort MA.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 1997;90(4 Pt 2):669-70.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11770589

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11770589 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The use of acute hemodilution in parturients undergoing cesarean section. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Grange CS, Douglas MJ, Adams TJ, Wadsworth LD.

ရင်းမြစ်‎: Am J Obstet Gynecol 1998;178(1 Pt 1):156-60.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 9465821

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9465821 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Blood-conservation strategies in a blood-refusal parturient with placenta previa and placenta percreta. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mauritz AA, Dominguez JE, Guinn NR, Gilner J, Habib AS.

ရင်းမြစ်‎: A A Case Rep 2016;6(5):111-3.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26556107

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000258

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556107 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)