မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သားဖွားဆေးပညာ

သွေးအားနည်းမှုကို ကုသခြင်း

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခါစ

Daily oral iron supplementation during pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(7):CD004736.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26198451

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26198451 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intermittent oral iron supplementation during pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Gomez Malave H, Flores-Urrutia MC, Dowswell T.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2015;(10):CD009997.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26482110

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482110 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Stoffel NU, Cercamondi CI, Brittenham G, Zeder C, Geurts-Moespot AJ, Swinkels DW, Moretti D, Zimmermann MB

ရင်းမြစ်‎: Lancet Haematol 2017;4(11):e524-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 29032957

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(17)30182-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29032957 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးအားနည်းမှုကို ကုသခြင်း—ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဥ်နှင့် ကိုယ်ဝန်တတိယသုံးလတွင်

Intravenous versus oral iron for treatment of anemia in pregnancy: a randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Al RA, Unlubilgin E, Kandemir O, Yalvac S, Cakir L, Haberal A.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2005;106(6):1335-40.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16319260

DOI‎: 10.1097/01.AOG.0000185260.82466.b4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16319260 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia during pregnancy and postpartum. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Breymann C, Honegger C, Holzgreve W, Surbek D.

ရင်းမြစ်‎: Arch Gynecol Obstet 2010;282(5):577-80.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20577752

DOI‎: 10.1007/s00404-010-1532-z

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20577752 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intravenous iron treatment in pregnancy: comparison of high-dose ferric carboxymaltose vs. iron sucrose. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Christoph P, Schuller C, Studer H, Irion O, De Tejada BM, Surbek D.

ရင်းမြစ်‎: J Perinat Med 2012;40(5):469-74.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22945271

DOI‎: 10.1515/jpm-2011-0231

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945271 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Iron deficiency anemia in women: a practical guide to detection, diagnosis, and treatment. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Friedman AJ, Shander A, Martin SR, Calabrese RK, Ashton ME, Lew I, Seid MH, Goodnough LT.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol Surv 2015;70(5):342-53.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25974731

DOI‎: 10.1097/OGX.0000000000000172

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974731 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with intravenous ferric carboxymaltose in pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Froessler B, Gajic T, Dekker G, Hodyl NA

ရင်းမြစ်‎: Arch Gynecol Obstet 2018;298(1):75-82.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 29740690

DOI‎: 10.1007/s00404-018-4782-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29740690 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anaemia in pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goonewardene M, Shehata M, Hamad A.

ရင်းမြစ်‎: Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2012;26(1):3-24.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22138002

DOI‎: 10.1016/j.bpobgyn.2011.10.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138002 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haider BA, Olofin I, Wang M, Spiegelman D, Ezzati M, Fawzi WW; Nutrition Impact Model Study Group (anaemia).

ရင်းမြစ်‎: BMJ 2013;346:f3443.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23794316

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23794316 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A prospective randomized, controlled trial of intravenous versus oral iron for moderate iron deficiency anaemia of pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Khalafallah A, Dennis A, Bates J, Bates G, Robertson IK, Smith L, Ball MJ, Seaton D, Brain T, Rasko JE.

ရင်းမြစ်‎: J Intern Med 2010;268(3):286-95.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20546462

DOI‎: 10.1111/j.1365-2796.2010.02251.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546462 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Three-year follow-up of a randomised clinical trial of intravenous versus oral iron for anaemia in pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Khalafallah AA, Dennis AE, Ogden K, Robertson I, Charlton RH, Bellette JM, Shady JL, Blesingk N, Ball M.

ရင်းမြစ်‎: BMJ Open 2012;2(5):e000998.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23087011

DOI‎: 10.1136/bmjopen-2012-000998

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087011 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Evaluation of anemia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kujovich JL.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol Clin North Am 2016;43(2):247-64.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27212091

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27212091 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant human erythropoietin in a triplet pregnancy: a case report. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Lialios G, Kallitsaris A, Bourantas KL, Messinis IE.

ရင်းမြစ်‎: J Reprod Med 2005;50(11):863-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16419637

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16419637 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Patient blood management in obstetrics: management of anaemia and haematinic deficiencies in pregnancy and in the post-partum period: NATA consensus statement. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Muñoz M, Peña-Rosas JP, Robinson S, Milman N, Holzgreve W, Breymann C, Goffinet F, Nizard J, Christory F, Samama CM, Hardy JF.

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2018 Feb;28(1):22-39.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 28722245

DOI‎: 10.1111/tme.12443

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722245 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Pavord S, Myers B, Robinson S, Allard S, Strong J, Oppenheimer C; British Committee for Standards in Haematology.

ရင်းမြစ်‎: Br J Haematol 2012;156(5):588-600.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22512001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22512001 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Efficacy and safety of adjuvant recombinant human erythropoietin and ferrous sulfate as treatment for iron deficiency anemia during the third trimester of pregnancy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sanchez-Gonzalez LR, Castro-Melendez SE, Angeles-Torres AC, Castro-Cortina N, Escobar-Valencia A, Quiroga-Garza A.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016;205:32-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27566219

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27566219 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effectiveness of intravenous iron sucrose in management of iron-deficient anemia of pregnancy at rural hospital set up. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shrivastava D, Inamdar S, Bhute S, Singh A.

ရင်းမြစ်‎: J Obstet Gynaecol India 2012;62(2):154-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23542887

DOI‎: 10.1007/s13224-012-0166-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23542887 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Contemporary uses of erythropoietin in pregnancy: a literature review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Sienas L, Wong T, Collins R, Smith J.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol Surv 2013;68(8):594-602.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23921673

DOI‎: 10.1097/OGX.0b013e3182a2d51c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23921673 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

မွေးကင်းစကလေး သွေးအားနည်းမှုကို ကာကွယ်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ချက်ကြိုးကို ညှပ်

Placental transfusion strategies in very preterm neonates: a systematic review and meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Backes CH, Rivera BK, Haque U, Bridge JA, Smith CV, Hutchon DJ, Mercer JS.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2014;124(1):47-56.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24901269

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000000324

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24901269 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of delayed cord clamping on very preterm infants. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Chiruvolu A, Tolia VN, Qin H, Stone GL, Rich D, Conant RJ, Inzer RW.

ရင်းမြစ်‎: Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):676.e1-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26196456

DOI‎: 10.1016/j.ajog.2015.07.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26196456 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Kaempf JW, Tomlinson MW, Kaempf AJ, Wu Y, Wang L, Tipping N, Grunkemeier G.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325-30.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22825092

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e31825f269f

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825092 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Placental transfusion: a review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Katheria AC, Lakshminrusimha S, Rabe H, McAdams R, Mercer JS.

ရင်းမြစ်‎: J Perinatol 2017;37(2):105-11.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27654493

DOI‎: 10.1038/jp.2016.151

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27654493 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The effects of umbilical cord milking in extremely preterm infants: a randomized controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

March MI, Hacker MR, Parson AW, Modest AM, de Veciana M.

ရင်းမြစ်‎: J Perinatol 2013;33(10):763-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23867960

DOI‎: 10.1038/jp.2013.70

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23867960 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Committee Opinion No. 684: Delayed umbilical cord clamping after birth. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mascola MA, Porter TF, Chao TTM; Committee on Obstetric Practice.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2017;129(1):e5-10.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 28002310

DOI‎: 10.1097/AOG.0000000000001860

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002310 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS.

ရင်းမြစ်‎: Cochrane Database Syst Rev 2013;(7):CD004074.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23843134

DOI‎: 10.1002/14651858.CD004074.pub3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23843134 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Milking compared with delayed cord clamping to increase placental transfusion in preterm neonates: a randomized controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rabe H, Jewison A, Alvarez RF, Crook D, Stilton D, Bradley R, Holden D; Brighton Perinatal Study Group.

ရင်းမြစ်‎: Obstet Gynecol 2011;117(2 Pt 1):205-11.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21252731

DOI‎: 10.1097/AOG.0b013e3181fe46ff

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252731 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)