မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သွေးနှင့် သွေးရောဂါ လေ့လာမှု ဘာသာရပ်

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, Tokmaktsis A, Hatjiharissi E, Papaioannou M, Lazaridou A, Constantinou N, Samama MM, Christakis J.

ရင်းမြစ်‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 11891811

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)