မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နှလုံး၊ ရင်ခေါင်းနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု

သွေးတိတ်အောင် ကုသခြင်းနှင့် သွေးတိတ်ဖြစ်စဥ်ကို သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

သွေးခဲပျော် ဆန့်ကျင်ဆေးဝါးများ

Can topical application of tranexamic acid reduce blood loss in thoracic surgery? A prospective randomised double blind investigation. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Dell'Amore A, Caroli G, Nizar A, Cassanelli N, Luciano G, Greco D, Dolci G, Bini A, Stella F.

ရင်းမြစ်‎: Heart Lung Circ 2012;21(11):706-10.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22842057

DOI‎: 10.1016/j.hlc.2012.06.016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22842057 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Can local application of tranexamic acid reduce post-coronary bypass surgery blood loss? A randomized controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Fawzy H, Elmistekawy E, Bonneau D, Latter D, Errett L.

ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Surg 2009;4:25.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19538741

DOI‎: 10.1186/1749-8090-4-25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19538741 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Current status of pharmacologic therapies in patient blood management. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goodnough LT, Shander A.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2013;116(1):15-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23223098

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e318273f4ae

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23223098 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Putting the record straight on aprotinin as safe and effective: results from a mixed treatment meta-analysis of trials of aprotinin. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Howell N, Senanayake E, Freemantle N, Pagano D.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(1):234-40.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22889481

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.07.018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889481 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

The risk-benefit profile of aprotinin versus tranexamic acid in cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karkouti K, Wijeysundera DN, Yau TM, McCluskey SA, Tait G, Beattie WS.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2010;110(1):21-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19910626

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e3181c0ea6d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910626 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comparative evaluation of the effects of tranexamic acid and low-dose aprotinin on post-valvular heart surgery bleeding and allogenic transfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mansouri M, Attary M, Bagheri K, Massoumi G, Ghavami B.

ရင်းမြစ်‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15(1):23-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22514257

DOI‎: 10.1093/icvts/ivs114

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22514257 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A randomized trial of tranexamic acid in combination with cell salvage plus a meta-analysis of randomized trials evaluating tranexamic acid in off-pump coronary artery bypass grafting. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Murphy GJ, Mango E, Lucchetti V, Battaglia F, Catapano D, Rogers CA, Angelini GD.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2006;132(3):475-80, 480.e1-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16935098

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2006.01.064

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16935098 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, Cooper DJ, Marasco S, McNeil J, Bussières JS, McGuinness S, Byrne K, Chan MT, Landoni G, Wallace S, ATACAS Investigators of the ANZCA Clinical Trials Network

ရင်းမြစ်‎: N Engl J Med 2017;376(2):136-48.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 27774838

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1606424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774838 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Aprotinin for patients exposed to clopidogrel before off-pump coronary bypass. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Nurözler F, Kutlu T, Küçük G.

ရင်းမြစ်‎: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2008;16(6):483-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18984759

DOI‎: 10.1177/021849230801600611

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18984759 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Protective effects of tranexamic acid on clopidogrel before coronary artery bypass grafting: a multicenter randomized trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Shi J, Ji H, Ren F, Wang G, Xu M, Xue Y, Chen M, Qi J, Li L.

ရင်းမြစ်‎: JAMA Surg 2013;148(6):538-47.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23426385

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2013.1560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426385 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tranexamic acid reduces blood loss after off-pump coronary surgery: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang G, Xie G, Jiang T, Wang Y, Wang W, Ji H, Liu M, Chen L, Li L.

ရင်းမြစ်‎: Anesth Analg 2012;115(2):239-43.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21737704

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e3182264a11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737704 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effects of aprotinin on short-term and long-term outcomes after coronary artery bypass grafting surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Wang X, Zheng Z, Ao H, Zhang S, Wang Y, Zhang H, Hu S.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2010;89(5):1489-95.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20417766

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.02.006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417766 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Low postoperative dose of aprotinin reduces bleeding and is safe in patients receiving clopidogrel before coronary artery bypass surgery. A prospective randomized study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Øvrum E, Tangen G, Tølløfsrud S, Ringdal MA, Øystese R, Istad R.

ရင်းမြစ်‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010;10(4):545-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20067988

DOI‎: 10.1510/icvts.2009.226613

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20067988 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Factor VII သွေးခဲပစ္စည်းဆေး (rFVIIa)

Recombinant activated factor VII in cardiac surgery: experience from the Australian and New Zealand Haemostasis Registry. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Dunkley S, Phillips L, McCall P, Brereton J, Lindeman R, Jankelowitz G, Cameron P.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2008;85(3):836-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18291152

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2007.06.076

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18291152 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Repeat cardiac surgery in a Jehovah's Witness patient with thrombocytopenia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Elmistekawy E, Lapierre H, Bourke M, Dennie C, Labinaz M, Ruel M.

ရင်းမြစ်‎: Can J Cardiol 2011;27(6):869.e7-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21983113

DOI‎: 10.1016/j.cjca.2011.07.632

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983113 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Safety and efficacy of recombinant activated factor VII: a randomized placebo-controlled trial in the setting of bleeding after cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Gill R, Herbertson M, Vuylsteke A, Olsen PS, von Heymann C, Mythen M, Sellke F, Booth F, Schmidt TA.

ရင်းမြစ်‎: Circulation 2009;120(1):21-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19546387

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.834275

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19546387 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Intraoperative use of recombinant activated factor VII during complex aortic surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goksedef D, Panagopoulos G, Nassiri N, Levine RL, Hountis PG, Plestis KA.

ရင်းမြစ်‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;143(5):1198-204.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22285329

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.01.004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285329 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Off-label use of recombinant human factor VIIa. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Goodnough LT, Levy JH.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2014;98(2):393-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25087781

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2014.06.007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25087781 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comprehensive Canadian review of the off-label use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karkouti K, Beattie WS, Arellano R, Aye T, Bussieres JS, Callum JL, Cheng D, Heinrich L, Kent B, Lee TW, MacAdams C, Mazer CD, Muirhead B, Rochon AG, Rubens FD, Sawchuk C, Wang S, Waters T, Wong BI, Yau TM.

ရင်းမြစ်‎: Circulation 2008;118(4):331-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18606914

DOI‎: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.764308

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18606914 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Role of recombinant factor VIIa in the treatment of intractable bleeding in vascular surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Končar IB, Davidović LB, Savić N, Sinđelić RB, Ilić N, Dragas M, Markovic M, Kostic D.

ရင်းမြစ်‎: J Vasc Surg 2011;53(4):1032-7.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 21215579

DOI‎: 10.1016/j.jvs.2010.07.075

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21215579 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant factor VIIa treatment of severe bleeding in cardiac surgery patients: a retrospective analysis of dosing, efficacy, and safety outcomes. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Masud F, Bostan F, Chi E, Pass SE, Samir H, Stuebing K, Liebl MG.

ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2009;23(1):28-33.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18948033

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2008.08.003

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948033 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant activated factor VII significantly reduces transfusion requirements in cardiothoracic surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Omar HR, Enten G, Karlnoski R, Ching YH, Mangar D, Camporesi EM.

ရင်းမြစ်‎: Drugs R D 2015;15(2):187-94.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 25862216

DOI‎: 10.1007/s40268-015-0093-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862216 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hemostatic management of severe thrombocytopenia in a patient undergoing pulmonic valve replacement. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Tanaka KA, Li P, McHugh SM, Subramaniam K.

ရင်းမြစ်‎: A A Case Rep 2015;5(1):3-5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26125690

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000166

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26125690 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Recombinant activated factor VII in cardiac surgery: a systematic review. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Warren O, Mandal K, Hadjianastassiou V, Knowlton L, Panesar S, John K, Darzi A, Athanasiou T.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2007;83(2):707-14.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 17258029

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2006.10.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17258029 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးခဲပစ္စည်း အစုအဝေး

Reduced use of allogeneic platelets through high-yield perioperative autologous plateletpheresis and reinfusion. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Alberts M, Bandarenko N, Gaca J, Lockhart E, Milano C, Alexander S, Linder D, Lombard FW, Welsby IJ.

ရင်းမြစ်‎: Transfusion 2014;54(5):1348-57.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24898456

DOI‎: 10.1111/trf.12463

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24898456 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Use of prothrombin complex concentrate for excessive bleeding after cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Arnékian V, Camous J, Fattal S, Rézaiguia-Delclaux S, Nottin R, Stéphan F.

ရင်းမြစ်‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15(3):382-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22623627

DOI‎: 10.1093/icvts/ivs224

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22623627 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prophylactic use of factor IX concentrate in a Jehovah's Witness patient. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Bolliger D, Sreeram G, Duncan A, Molinaro RJ, Szlam F, Chen EP, Tanaka KA.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2009;88(5):1666-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19853132

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853132 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Safety and efficacy of prothrombin complex concentrate as first-line treatment in bleeding after cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Cappabianca G, Mariscalco G, Biancari F, Maselli D, Papesso F, Cottini M, Crosta S, Banescu S, Ahmed AB, Beghi C.

ရင်းမြစ်‎: Crit Care 2016;20:5.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26738468

DOI‎: 10.1186/s13054-015-1172-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738468 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Comparison of 4-factor prothrombin complex concentrate with frozen plasma for management of hemorrhage during and after cardiac surgery: a randomized pilot trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karkouti K, Bartoszko J, Grewal D, Bingley C, Armali C, Carroll J, Hucke HP, Kron A, McCluskey SA, Rao V, Callum J

ရင်းမြစ်‎: JAMA Netw Open 2021;4(4):e213936.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 33792729

DOI‎: 10.1001/jamanetworkopen.2021.3936

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33792729 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prophylactic fibrinogen infusion reduces bleeding after coronary artery bypass surgery. A prospective randomised pilot study. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Karlsson M, Ternström L, Hyllner M, Baghaei F, Flinck A, Skrtic S, Jeppsson A.

ရင်းမြစ်‎: Thromb Haemost 2009;102(1):137-44.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19572078

DOI‎: 10.1160/TH08-09-0587

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19572078 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Effects of fibrinogen concentrate as first-line therapy during major aortic replacement surgery: a randomized, placebo-controlled trial. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Rahe-Meyer N, Solomon C, Hanke A, Schmidt DS, Knoerzer D, Hochleitner G, Sørensen B, Hagl C, Pichlmaier M.

ရင်းမြစ်‎: Anesthesiology 2013;118(1):40-50.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23249928

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182715d4d

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23249928 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

ရင်းမြစ်‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Prothrombin complex concentrate in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Roman M, Biancari F, Ahmed AB, Agarwal S, Hadjinikolaou L, Al-Sarraf A, Tsang G, Oo AY, Field M, Santini F, Mariscalco G

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2019;107(4):1275-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 30458156

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2018.10.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30458156 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Haemostatic therapy in coronary artery bypass graft patients with decreased platelet function: comparison of fibrinogen concentrate with allogeneic blood products. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Solomon C, Schöchl H, Hanke A, Calatzis A, Hagl C, Tanaka K, Rahe-Meyer N.

ရင်းမြစ်‎: Scand J Clin Lab Invest 2012;72(2):121-8.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22233480

DOI‎: 10.3109/00365513.2011.643818

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22233480 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Desmopressin ခေါ် ဆီးသွားနည်းစေသော ဆေး

Effects of desmopressin on platelet function under conditions of hypothermia and acidosis: an in vitro study using multiple electrode aggregometry. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Hanke AA, Dellweg C, Kienbaum P, Weber CF, Görlinger K, Rahe-Meyer N.

ရင်းမြစ်‎: Anaesthesia 2010;65(7):688-91.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20477783

DOI‎: 10.1111/j.1365-2044.2010.06367.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20477783 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Platelet mapping and desmopressin reversal of platelet inhibition during emergency carotid endarterectomy. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Ranucci M, Nano G, Pazzaglia A, Bianchi P, Casana R, Tealdi DG.

ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2007;21(6):851-4.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18068065

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2007.05.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18068065 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးတိတ်လိမ်းဆေး

A comprehensive review of topical hemostatic agents: efficacy and recommendations for use. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Achneck HE, Sileshi B, Jamiolkowski RM, Albala DM, Shapiro ML, Lawson JH.

ရင်းမြစ်‎: Ann Surg 2010;251(2):217-28.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 20010084

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e3181c3bcca

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010084 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A review of topical hemostatic agents for use in cardiac surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Barnard J, Millner R.

ရင်းမြစ်‎: Ann Thorac Surg 2009;88(4):1377-83.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 19766855

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2009.02.092

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19766855 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Armentarium of topical hemostatic products in cardiovascular surgery: an update. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Forcillo J, Perrault LP.

ရင်းမြစ်‎: Transfus Apher Sci 2014;50(1):26-31.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 24412443

DOI‎: 10.1016/j.transci.2013.12.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412443 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

A novel reverse thermosensitive polymer to achieve temporary atraumatic vessel occlusion in infra-popliteal bypasses. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Mani K, Campbell A, Fitzpatrick J, Modarai B, Carrell T, Rashid H, Zayed H.

ရင်းမြစ်‎: Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45(1):51-6.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23134676

DOI‎: 10.1016/j.ejvs.2012.10.008

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134676 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Topical haemostatic agents. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Seyednejad H, Imani M, Jamieson T, Seifalian AM.

ရင်းမြစ်‎: Br J Surg 2008;95(10):1197-225.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 18763249

DOI‎: 10.1002/bjs.6357

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18763249 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

သွေးယိုစီးမှုဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့် ဖြစ်သလား၊ သွေးခဲမှုဆိုင်ရာပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်သလား ဆိုတာ ခွဲခြားသိရှိဖို့ စေးပျစ်အား၊ ကျုံ့ဆန့်အားကို စမ်းသပ်ခြင်း

An audit of red cell and blood product use after the institution of thromboelastometry in a cardiac intensive care unit. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Anderson L, Quasim I, Soutar R, Steven M, Macfie A, Korte W.

ရင်းမြစ်‎: Transfus Med 2006;16(1):31-9.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 16480437

DOI‎: 10.1111/j.1365-3148.2006.00645.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16480437 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Management of hemorrhage in cardiothoracic surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Görlinger K, Shore-Lesserson L, Dirkmann D, Hanke AA, Rahe-Meyer N, Tanaka KA.

ရင်းမြစ်‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2013;27(4 Suppl):S20-34.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 23910533

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2013.05.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910533 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Point-of-care testing: a prospective, randomized clinical trial of efficacy in coagulopathic cardiac surgery patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)

Weber CF, Görlinger K, Meininger D, Herrmann E, Bingold T, Moritz A, Cohn LH, Zacharowski K.

ရင်းမြစ်‎: Anesthesiology 2012;117(3):531-47.

Index လုပ်ထား‎: PubMed 22914710

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318264c644

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914710 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)