မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ကျမ်းစောင်များ

ကြည့်လိုတဲ့ပုံစံ
အကွက်
စာရင်း

ဟီဘရူး-အာရမိတ်ကျမ်းစောင်

ကမ္ဘာဦး က. က
ထွက်မြောက်ရာ ထွ. ထွ
ဝတ်ပြုရာ ဝတ်.
တောလည်ရာ တော. တလ
တရားဟောရာ တရား. တရ
ယောရှု ယရ. ယရ
တရားသူကြီး သူကြီး. သူ
ရုသ ရု. ရု
၁ ရှမွေလ ၁ ရှ. ၁ရှ
၂ ရှမွေလ ၂ ရှ. ၂ရှ
၁ ဘုရင်များ ၁ ဘု. ၁ဘု
၂ ဘုရင်များ ၂ ဘု. ၂ဘု
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၁ ရာ. ၁ရ
၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာ. ၂ရ
ဧဇရ ဧဇ. ဧဇ
နေဟမိ နေ. နေ
ဧသတာ ဧသ. ဧသ
ယောဘ ယောဘ ယဘ
ဆာလံ ဆာ. ဆာ
ပညာအလိမ္မာ ပညာ.
ဒေသနာ ဒေ. ဒေ
ရှောလမုန်သီချင်း သီ. သီ
ဟေရှာယ ဟေရှာ. ရှာ
ယေရမိ ယေ. ယေ
မြည်တမ်းစကား မြည်. မတ
ယေဇကျေလ ယေဇ. ယဇ
ဒံယေလ ဒံ. ဒံ
ဟောရှေ ဟော. ဟော
ယောလ ယောလ ယလ
အာမုတ် အာ.
ဩဗဒိ ဩ.
ယောန ယန ယန
မိက္ခာ မိ. မိ
နာဟုံ နာ. နာ
ဟဗက္ကုတ် ဟဗ. ဟဗ
ဇေဖနိ ဇေ. ဇေ
ဟဂ္ဂဲ ဟဂ္ဂဲ ဟဂ္ဂဲ
ဇာခရိ ဇာ. ဇာ
မာလခိ မာလ. မလ