မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ယေရှု၏ အံ့ဖွယ်ကုသမှု

ယေရှု၏ အံ့ဖွယ်ကုသမှု

 လူငယ်စာရှုသူများအတွက်

ယေရှု၏ အံ့ဖွယ်ကုသမှု

ညွှန်ကြားချက်များ– ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို ဆိတ်ငြိမ်သောဝန်းကျင်တွင် ပြုလုပ်ပါ။ ကျမ်းချက်များကို သင်ဖတ်ရှုစဉ် အဖြစ်အပျက်တွင် သင်ပါဝင်သည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ အဖြစ်အပျက်ကို စိတ်တွင်မြင်ယောင်ပါ။ အသံများကို ကြားယောင်ပါ။ အကြောင်းအရာကို အသက်ဝင်စေပါ။

အဖြစ်အပျက်ကို ဆန်းစစ်ပါ။မဿဲ ၁၅:၂၁-၂၈ ကိုဖတ်ပါ။

ထိုမိခင်သည် မည်သို့ခံစားနေမည်ဟု သင်ထင်သနည်း။

․․․․․

ယေရှုသည် အောက်ပါအခန်းငယ်များမှစကားများအား မည်သို့သောအသံနေအသံထားဖြင့်ပြောဆိုသည်ကို သင် “ကြားယောင်” သနည်း။

၂၄ ․․․․․ ၂၆․․․․․ ၂၈ ․․․․․

ထပ်၍သုတေသနပြုပါ။

ယေရှုသည် အမျိုးသမီး၏သမီးကို ကုသပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အပြောနှင့်ရော၊ အပြုအမူအားဖြင့်ပါ အကြိမ်မည်မျှဖော်ပြခဲ့သနည်း။

․․․․․

အစပိုင်းတွင် ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် သူ့ကို မကုသပေးသနည်း။

․․․․․

၎င်းနောက် ယေရှု အဘယ်ကြောင့် ကုသပေးခဲ့သနည်း။ _______

သင်ယူခဲ့ရာများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ။ အောက်ပါအချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူသိရှိခဲ့ရာများကို ချရေးပါ . . .

ယေရှု၏ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဖြစ်မှု။

․․․․․

အခြားသူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ထိုအရည်အသွေးကို သင်တုပနိုင်ပုံ။

․․․․․

အဖြစ်အပျက်ကို ဆန်းစစ်ပါ။မာကု ၈:၂၂-၂၅ ကိုဖတ်ပါ။

မြို့တွင်းနှင့် မြို့ပြင်တွင် အဘယ်မြင်ကွင်းကို မြင်ယောင်ကာ အဘယ်အသံများကို ကြားရသနည်း။

․․․․․

ထပ်၍သုတေသနပြုပါ။

ယေရှုသည် မျက်မမြင်သူကိုမကုသမီ မြို့ပြင်သို့ အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သွားသည်ဟု သင်ထင်သနည်း။

․․․․․

သင်ယူခဲ့ရာများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါ။ အောက်ပါအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ယူသိရှိခဲ့ရာများကို ချရေးပါ . . .

ယေရှုသည် အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းကို တစ်ခါမျှမခံစားဖူးသော်လည်း ထိုသူအပေါ် ကိုယ်တော်၏ခံစားချက်။

․․․․․

ထိုကျမ်းစာမှတ်တမ်းနှစ်ခုတွင် အဘယ်အရာများက သင့်စိတ်ကို အလွန်ထိမိစေသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

․․․․․