မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

 သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

ပုံဥပမာကို ရှင်းပြပါ

၁။ လုကာ ၁၈:၉-၁၄ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံဥပမာ၌ ဖာရိရှဲသည် မည်သည့်လူစားမျိုးဖြစ်သနည်း။

(အောက်ပါလေးထောင့်ကွက်များမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် ယင်းထက်မကတွင် အမှတ်အသားလုပ်ပါ)

□ နှိမ့်ချသူ □ နောင်တရသူ □ ဝါကြွားသူ

၂။ အခွန်ခံသည် မည်သည့်လူစားမျိုးဖြစ်သနည်း။

(အောက်ပါလေးထောင့်ကွက်များမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် ယင်းထက်မကတွင် အမှတ်အသားလုပ်ပါ)

□ နှိမ့်ချသူ □ နောင်တရသူ □ ဝါကြွားသူ

၃။ ထိုသူနှစ်ဦးတွင် မည်သူသည် သာ၍ဖြောင့်မတ်သနည်း။

․․․․․

ဆွေးနွေးရန်–

သင်သည် ဖာရိရှဲနှင့်တူကြောင်း မည်သို့ပြောနိုင် သို့မဟုတ် မည်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ အခွန်ခံအား သင် မည်သို့တုပနိုင်သနည်း။

ဤစာစောင်မှ

အောက်ပါမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပြီး လပ်နေသော ကျမ်းချက်(များ) ကိုဖြည့်ပါ။

စာမျက်နှာ ၈-၉ ကမ္ဘာမြေကြီး၏အနာဂတ်သည် မည်သူ့လက်ထဲတွင် ရှိသနည်း။ ဟေရှာယ ၁၁:________

စာမျက်နှာ ၁၉ အဖြောင့်မတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပင်လျှင် တစ်ခါတစ်ရံ အဘယ်အရာကို စိတ်ဝင်စားလာမည်နည်း။ ၁ ယောဟန် ၂:________

ကလေးများ၏ရုပ်ပုံရှာဖွေမှု

ဤစာစောင်တွင် ဤရုပ်ပုံများကို ရှာတွေ့ နိုင် သလော။ ရုပ်ပုံတစ်ပုံစီတွင် အဘယ်အရာ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့် ဖော်ပြပါ။

မည်သူသည် ယေရှု၏ ဆွေစဉ် မျိုးဆက်စာရင်းဝင်ဖြစ်သနည်း

သဲလွန်စများကို စဉ်းစားပါ။ ကျမ်းချက်များကို ဖွင့်ဖတ်ပါ။ ထို့နောက် ပေးထားသောနေရာတွင် အဖြေမှန်ကိုရေးပါ။

၄။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်သည် သုတ္တံစကားသုံးထောင် ပြောနိုင်၍ ကျွန်ုပ်၏သီချင်း “တစ်ထောင်ငါးခု ရှိ၏။”

၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၄:၃၀-၃၂ ကိုဖတ်ပါ။

၅။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်သည် စည်းလုံးသောအစ္စရေးနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်။

၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၂:၁-၃၊ ၁၆-၂၀ ကိုဖတ်ပါ။

၆။ ․․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘ထာဝရဘုရားသခင်ကို ခိုလှုံသောကြောင့်’ ကျွန်ုပ်၏စစ်တပ်သည် သာ၍ကြီးမားသော ယေရောဗောင်၏စစ်တပ်ကို အောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၁၃:၁၃-၂၀ ကိုဖတ်ပါ။

▪ စာမျက်နှာ ၁၃ တွင်အဖြေများရှိသည်

စာမျက်နှာ ၂၃ မှအဖြေများ

၁။ ဝါကြွားသူ။

၂။ နှိမ့်ချ၍နောင်တရသူ။

၃။ အခွန်ခံ။

၄။ ရှောလမုန်။—မဿဲ ၁:၆

၅။ ယေရောဗောင်။—မဿဲ ၁:၇

၆။ အဘိယ။—မဿဲ ၁:၇