မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

 သင်မည်သို့ဖြေဆိုမည်နည်း

မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း

၁။ ယေရှုသည် မည်သည့်အရပ်တွင် အပ်နှံခံရသနည်း။

သဲလွန်စ– မဿဲ ၂၆:၃၆-၅၆ ကိုဖတ်။

သင်၏အဖြေကို မြေပုံပေါ်တွင် ဝိုင်းပြပါ။

ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်

ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်

မြို့ဝန်အိမ်တော်

ရှိလောင်ရေကန်

▪ မည်သည့်တမန်တော်က ယေရှုကို အပ်နှံခဲ့သနည်း။

․․․․

▪ မည်သည့်တမန်တော်က ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သနည်း။

․․․․

ဆွေးနွေးရန်–

မိမိအား လက်နက်ဖြင့် ကာကွယ်ရန် တပည့်၏ကြိုးပမ်းမှုကို ယေရှု မည်သို့တုံ့ ပြန်ခဲ့သနည်း။ တပည့်များအား ယေရှုပြောခဲ့သည့်စကားမှ သင် မည်သည့်သင်ခန်းစာ ရရှိသနည်း။

ဤစာစောင်မှ

ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆို၍ လပ်နေသော ကျမ်းစာအခန်း(များ)ကို ဖြည့်ပါ။

စာမျက်နှာ ၃ အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ မွေးဖွားခဲ့သည်ဟု ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သနည်း။ ယောဟန် ၁၈: —

စာမျက်နှာ ၅-၆ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အရာ၌ စည်းလုံးသင့်သည်ဟု ပေါလုပြောဆိုခဲ့သနည်း။ ၁ ကောရိန္သု ၁: —

စာမျက်နှာ ၁၁ အယူသီးမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အမှန်တရားကို လူတို့သိလာသောအခါ အဘယ်အရာ ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ ယောဟန် ၈: —

ကလေးများ၏ ရုပ်ပုံရှာဖွေမှု

ဤစာစောင်တွင် ဤရုပ်ပုံများကို သင်ရှာတွေ့ နိုင်သလော။ ရုပ်ပုံတစ်ခုစီတွင် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့် ဖော်ပြပါ။

မည်သူသည် ယေရှု၏ဆွေစဉ် မျိုးဆက် စာရင်းဝင်ဖြစ်သနည်း

သဲလွန်စများကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကျမ်းချက်များကို ဖွင့်ဖတ်ပါ။ ထို့နောက် ပေးထားသော နေရာလွတ်များတွင် အမည်မှန်များကိုရေးပါ။

၂။ ․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်ကို “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ဟောသော” သူအဖြစ် သိရှိထားကြသည်။

၂ ပေတရု ၂:၅ ကိုဖတ်ပါ။

၃။ ․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်သည် နောဧ၏သားဖြစ်ပြီး အမြဲ ရှေ့ဆုံးမှ ဖော်ပြခံရသည်။

ကမ္ဘာဦး ၆:၁၀ ကိုဖတ်ပါ။

၄။ ․․․․

သဲလွန်စ– ကျွန်ုပ်လက်ထက်၌ “မြေကြီးကို ခွဲဝေကြ၏။”

ကမ္ဘာဦး ၁၀:၂၅ ကိုဖတ်ပါ။

▪ စာမျက်နှာ ၁၈ တွင်အဖြေများရှိသည်

 စာမျက်နှာ ၂၃ မှအဖြေများ

၁။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်။

▪ ယုဒ။

▪ ပေတရု။

၂။ နောဧ။—လုကာ ၃:၃၆

၃။ ရှေမ။—လုကာ ၃:၃၆

၄။ ဖာလက်။—လုကာ ၃:၃၅