မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၈

ရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ ဗိမာန်တော်

 1. ဗိမာန်တော်ပုံစံ

 2. အသန့်ရှင်းဆုံးအခန်း (၁ဘု ၆:၁၆၊ ၂၀)

 3. သန့်ရှင်းရာအခန်း (၂ရ ၅:၉)

 4. အထက်ခန်းများ (၁ရ ၂၈:၁၁)

 5. နံရံကပ်အခန်းများ (၁ဘု ၆:၅၊ ၆၊ ၁၀)

 6. ယာခိန် (၁ဘု ၇:၂၁; ၂ရ ၃:၁၇)

 7. ဗောဇ (၁ဘု ၇:၂၁; ၂ရ ၃:၁၇)

 8. မုခ်ဦး (၁ဘု ၆:၃; ၂ရ ၃:၄) (အမြင့် အတိအကျမသိ)

 9. ကြေးနီ ပူဇော်ရာပလ္လင် (၂ရ ၄:၁)

 10. ကြေးနီစင်မြင့် (၂ရ ၆:၁၃)

 11. ၁၀ အတွင်းရင်ပြင် (၁ဘု ၆:၃၆)

 12. ၁၁ ကြေးနီရေကန် (၁ဘု ၇:၂၃)

 13. ၁၂ တွန်းလှည်း (၁ဘု ၇:၂၇)

 14. ၁၂ ဘေးဝင်ပေါက်(၁ဘု ၆:၈)

 15. ၁၄ စားသောက်ခန်းများ (၁ရ ၂၈:၁၂)