မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၅

တဲတော်နဲ့ ပုရောဟိတ်မင်း

တဲတော်ပစ္စည်းများ

 1. သေတ္တာ (ထွ ၂၅:၁၀-၂၂; ၂၆:၃၃ )

 2. ကန့်လန့်ကာ (ထွ ၂၆:၃၁-၃၃)

 3. ကန့်လန့်ကာတိုင် (ထွ ၂၆:၃၁၊ ၃၂)

 4. သန့်ရှင်းရာအခန်း (ထွ ၂၆:၃၃)

 5. အသန့်ရှင်းဆုံးအခန်း (ထွ ၂၆:၃၃)

 6. လိုက်ကာ (ထွ ၂၆:၃၆)

 7. လိုက်ကာ ချိတ်တဲ့တိုင် (ထွ ၂၆:၃၇)

 8. ကြေးနီအောက်ခံခုံ (ထွ ၂၆:၃၇)

 9. နံ့သာပေါင်း မီးရှို့ရာပလ္လင် (ထွ ၃၀:၁-၆)

 10. ၁၀ ရှေ့တော်မုန့်စားပွဲ (ထွ ၂၅:၂၃-၃၀; ၂၆:၃၅)

 11. ၁၁ ဆီမီးတိုင် (ထွ ၂၅:၃၁-၄၀; ၂၆:၃၅)

 12. ၁၂ ချည်ရွက်ထည် (ထွ ၂၆:၁-၆)

 13. ၁၃ ဆိတ်မွေးရွက်ထည် (ထွ ၂၆:၇-၁၃)

 14. ၁၄ သိုးသားရေအမိုး (ထွ ၂၆:၁၄)

 15. ၁၅ ဖျံသားရေအမိုး (ထွ ၂၆:၁၄)

 16. ၁၆ ကျည်းဘောင် (ထွ ၂၆:၁၅-၁၈၊ ၂၉)

 17. ၁၇ ကျည်းဘောင်ငွေအောက်ခံခုံ (ထွ ၂၆:၁၉-၂၁)

 18. ၁၈ သစ်သားတန်း (ထွ ၂၆:၂၆-၂၉)

 19. ၁၉ ငွေအောက်ခံခုံ (ထွ ၂၆:၃၂)

 20. ၂၀ ကြေးနီအင်တုံ (ထွ ၃၀:၁၈-၂၁)

 21. ၂၁ ပူဇော်ရာပလ္လင် (ထွ ၂၇:၁-၈)

 22. ၂၂ တဲတော်ဝင်း (ထွ ၂၇:၁၇၊ ၁၈)

 23. ၂၃ ၀င်ပေါက် (ထွ ၂၇:၁၆)

 24. ၂၄ ချည်ချောထည် အကာ (ထွ ၂၇:၉-၁၅)

ပုရောဟိတ်မင်း

ထွက်မြောက်ရာ အခန်းကြီး ၂၈ မှာ အစ္စရေး ပုရောဟိတ်မင်းရဲ့ ၀တ်စုံကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထား