မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

 ခ​၁၄-က

အတိုင်းအတာ၊ အခြင်အတွယ်

 • အရည် အခြင်​အတွယ်

 • ကော​ (၁၀ ဗတ် / ၆၀ ဟိန်)

  ၂၂၀ လီ​တာ / ၅၈.၁ ဂါ​လံ

 • ဗတ် (၆ ဟိန်)

  ၂၂ လီ​တာ / ၅.၈၁ ဂါ​လံ

 • ဟိန် (၁၂ လော​ဂ)

  ၃.၆၇ လီ​တာ / ၇.၇၅ ပိုင့်

 • လော​ (၁⁄၁၂ ဟိန်)

  ၀.၃၁ လီ​တာ / ၀.၆၆ ပိုင့်

 • ကုန်​ခြောက် အခြင်​အတွယ်

 • ဟော​မဲ (၁ ကော​ရ / ၁၀ ဧ​ဖာ)

  ၂၂၀ လီ​တာ

 • ဧ​ဖာ (၃ ဆီ​ယာ / ၁၀ ဩမဲ)

  ၂၂ လီ​တာ

 • ဆီ​ယာ (၃ ၁⁄၃ ဩမဲ)

  ၇.၃၃ လီ​တာ

 • ဩမဲ (၁ ၄⁄၅ ခပ်)

  ၂.၂ လီ​တာ

 • ခပ်

  ၁.၂၂ လီ​တာ

 • ကွတ်

  ၁.၀၈ လီ​တာ

 •  အလျား အတိုင်း​အတာ

 • ကျူ​ရိုး​ရှည် (၆ တောင်[ရှည်])

  ၃.၁၁ မီ​တာ / ၁၀.၂ ပေ

 • ကျူ​ရိုး (၆ တောင်)

  ၂.၆၇ မီ​တာ / ၈.၇၅ ပေ

 • တစ်​လံ

  ၁.၈ မီ​တာ / ၆ ပေ

 • တောင် [ရှည်] (လက်​ဖဝါး ၇ ခု​စာ)

  ၅၁.၈ စင်​တီ​မီ​တာ / ၂၀.၄ လက်​မ

 • တောင် (၂ ထွာ / လက်​ဖဝါး ၆ ခု​စာ)

  ၄၄.၅ စင်​တီ​မီ​တာ / ၁၇.၅ လက်​မ

 • တောင် [တို]

  ၃၈ စင်​တီ​မီ​တာ / ၁၅ လက်​မ

 • ၁ ရော​မစ​တာ​ဒီ​ယမ်

  ⁄၈ ရော​မမိုင်=၁.၈၅ စင်​တီ​မီ​တာ / ၀.၇၃ လက်​မ

 1. လက်​တစ်​လုံး​စာ (လက်​တစ်​ဝါး​စာ​ရဲ့ ၁⁄၄)

  ⁄၈ ရော​မမိုင်=၁.၈၅ စင်​တီ​မီ​တာ / ၀.၇၃ လက်​မ

 2. လက်​တစ်​ဝါး (လက်​လေး​သစ်)

  ၇.၄ စင်​တီ​မီ​တာ / ၂.၉ လက်​မ

 3. တစ်​ထွာ (လက်​ဖဝါး ၃ ခု​စာ)

  ၂၂.၂ စင်​တီ​မီ​တာ / ၈.၇၅ လက်​မ