မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၁၄-က

အတိုင်းအတာ၊ အခြင်အတွယ်

 • အရည် အခြင်အတွယ်

 • ကောရ (၁၀ ဗတ် / ၆၀ ဟိန်)

  ၂၂၀ လီတာ / ၅၈.၁ ဂါလံ

 • ဗတ် (၆ ဟိန်)

  ၂၂ လီတာ / ၅.၈၁ ဂါလံ

 • ဟိန် (၁၂ လောဂ)

  ၃.၆၇ လီတာ / ၇.၇၅ ပိုင့်

 • လောဂ (၁⁄၁၂ ဟိန်)

  ၀.၃၁ လီတာ / ၀.၆၆ ပိုင့်

 • ကုန်ခြောက် အခြင်အတွယ်

 • ဟောမဲ (၁ ကောရ / ၁၀ ဧဖာ)

  ၂၂၀ လီတာ

 • ဧဖာ (၃ ဆီယာ / ၁၀ ဩမဲ)

  ၂၂ လီတာ

 • ဆီယာ (၃ ၁⁄၃ ဩမဲ)

  ၇.၃၃ လီတာ

 • ဩမဲ (၁ ၄⁄၅ ခပ်)

  ၂.၂ လီတာ

 • ခပ်

  ၁.၂၂ လီတာ

 • ကွတ်

  ၁.၀၈ လီတာ

 • အလျား အတိုင်းအတာ

 • ကျူရိုးရှည် (၆ တောင်[ရှည်])

  ၃.၁၁ မီတာ / ၁၀.၂ ပေ

 • ကျူရိုး (၆ တောင်)

  ၂.၆၇ မီတာ / ၈.၇၅ ပေ

 • တစ်လံ

  ၁.၈ မီတာ / ၆ ပေ

 • တောင် [ရှည်] (လက်ဖဝါး ၇ ခုစာ)

  ၅၁.၈ စင်တီမီတာ / ၂၀.၄ လက်မ

 • တောင် (၂ ထွာ / လက်ဖဝါး ၆ ခုစာ)

  ၄၄.၅ စင်တီမီတာ / ၁၇.၅ လက်မ

 • တောင် [တို]

  ၃၈ စင်တီမီတာ / ၁၅ လက်မ

 • ၁ ရောမစတာဒီယမ်

  ⁄၈ ရောမမိုင်=၁.၈၅ စင်တီမီတာ / ၀.၇၃ လက်မ

 1. လက်တစ်လုံးစာ (လက်တစ်ဝါးစာရဲ့ ၁⁄၄)

  ⁄၈ ရောမမိုင်=၁.၈၅ စင်တီမီတာ / ၀.၇၃ လက်မ

 2. လက်တစ်ဝါး (လက်လေးသစ်)

  ၇.၄ စင်တီမီတာ / ၂.၉ လက်မ

 3. တစ်ထွာ (လက်ဖဝါး ၃ ခုစာ)

  ၂၂.၂ စင်တီမီတာ / ၈.၇၅ လက်မ