မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

ခ၁၄-ခ

ငွေကြေးနဲ့ အချိန်အတွယ်

ဟီဘရူးကျမ်းစောင်တွေမှာပါတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ အချိန်အတွယ်

ဂေရ (၁⁄၂၀ ရှယ်ကယ်)

၀.၅၇ ဂရမ်

၁၀ ဂေရ = ၁ ဘေကာ

ဘေကာ

၅.၇ ဂရမ်

၂ ဘေကာ = ၁ ရှယ်ကယ်

ပမ်

၇.၈ ဂရမ်

၁ ပမ် = ၂⁄၃ ရှယ်ကယ်

ရှယ်ကယ်အလေး

ရှယ်ကယ်

၁၁.၄ ဂရမ်

၅၀ ရှယ်ကယ် = ၁ မိုင်နာ

မိုင်နာ

၅၇၀ ဂရမ်

၆၀ မိုင်နာ = ၁ တဲလင့်

တဲလင့်

၃၄.၂ ကီလိုဂရမ်

ဒဲရစ် (ပါးရှားရွှေဒင်္ဂါး)

၈.၄ ဂရမ်

ဧဇရ ၈:၂၇

ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစောင်မှာပါတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ အချိန်အတွယ်

လက်တာ (ဂျူးကြေးဒင်္ဂါး)

၁⁄၂ ကွာဒရန်

လုကာ ၂၁:၂

ကွာဒရန်

(ရောမကြေးဒင်္ဂါး)

၂ လက်တာ

မဿဲ ၅:၂၆

အဿရိ (ရောမနဲ့ ရောမနယ်မြေတွေမှာ သုံးတဲ့ကြေးဒင်္ဂါး)

၄ ကွာဒရန်

မဿဲ ၁၀:၂၉

ဒေနာရိ (ရောမငွေဒင်္ဂါး)

၆၄ ကွာဒရန်

၃.၈၅ ဂရမ်

မဿဲ ၂၀:၂

= ၁ ရက်လုပ်အားခ (၁၂ နာရီ)

ဒရက်မာ (ဂရိငွေဒင်္ဂါး)

၃.၄ ဂရမ်

လုကာ ၁၅:၈

= ၁ ရက်လုပ်အားခ (၁၂ နာရီ)

ဒိုင်ဒရက်မာ (ဂရိငွေဒင်္ဂါး)

၂ ဒရက်မာ

၆.၈ ဂရမ်

မဿဲ ၁၇:၂၄

= ၂ ရက်လုပ်အားခ

အန္တိအုတ်မြို့ထုတ် တက်ထရာဒရက်ခ်မာ

တိုင်ရာမြို့ထုတ် တက်ထရာဒရက်ခ်မာ (တိုင်ရာမြို့ထုတ် ရှယ်ကယ်ငွေဒင်္ဂါး)

တက်ထရာဒရက်မာ (ဂရိငွေဒင်္ဂါး၊ သတာတဲငွေဒင်္ဂါးလို့လည်းခေါ်)

၄ ဒရက်မာ

၁၃.၆ ဂရမ်

မဿဲ ၁၇:၂၇

= ၄ ရက်လုပ်အားခ

မိုင်နာ

၁၀၀ ဒရက်မာ

၃၄၀ ဂရမ်

လုကာ ၁၉:၁၃

= ရက်ပေါင်း ၁၀၀ လုပ်အားခနီးပါး

တဲလင့်

၆၀ မိုင်နာ

၂၀.၄ ကီလိုဂရမ်

မဿဲ ၁၈:၂၄

ဗျာဒိတ် ၁၆:၂၁

= အနှစ် ၂၀ လုပ်အားခနီးပါး

ပေါင် (ရောမ)

၃၂၇ ဂရမ်

ယောဟန် ၁၂:၃

“နာဒုဆီမွှေးစစ်စစ် တစ်ပေါင်”