မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နောက်ဆက်တွဲ ခ

 1. ခ၁ ကျမ်းစာသတင်းစကား

မြေပုံများ

 1. ခ၂ ကမ္ဘာဦးကျမ်းပါဒေသများ၊ ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်

 2. ခ၃ အီဂျစ်ပြည်က ထွက်လာခြင်း

 3. ခ၄ ကတိထားရာပြည်ကို အောင်နိုင်ခြင်း

 4. ခ၆ ကတိထားရာပြည်မှာ နယ်မြေခွဲဝေခြင်း

 5. ခ၇ ဒါဝိဒ်နဲ့ ရှောလမုန်ရဲ့ နိုင်ငံ

 6. ခ၉ ဒံယေလကြိုဟောတဲ့ ကမ္ဘာ့အာဏာစက်များ

 7. ခ၁၀ ယေရှုလက်ထက် အစ္စရေးနိုင်ငံ

 8. ခ၁၃ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပျံ့နှံ့သွား

ရုပ်ပုံများ

 1. ခ၅ တဲတော်နဲ့ ပုရောဟိတ်မင်း

 2. ခ၈ ရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ ဗိမာန်တော်

 3. ခ၁၁ ပထမရာစု ဗိမာန်တော်

အချိန်

 1. ခ၁၂-က ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်

 2. ခ၁၂-ခ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ် (အပိုင်း ၁)

 3. ခ၁၅ ဂျူးပြက္ခဒိန်

အတိုင်းအတာ၊ အခြင်အတွယ်

 1. ခ၁၄-က အတိုင်းအတာ၊ အခြင်အတွယ်

 2. ခ၁၄-ခ ငွေကြေးနဲ့ အချိန်အတွယ်