မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-ဆ

ယေရှုရဲ့မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၁)

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

၃၃၊ နိသန် ၈

ဗေသနိရွာ

ပသခါပွဲမတိုင်ခင် ခြောက်ရက်အလိုယေရှုရောက်လာ

     

၁၁:၅၅–၁၂:၁

နိသန် ၉

ဗေသနိရွာ

ယေရှုရဲ့ခြေနဲ့ ခေါင်းပေါ်  မာရိ ဆီမွှေးလောင်း ၂၆:၆-၁၃

၂၆:၆-၁၃

၁၄:၃-၉

 

၁၂:၂-၁၁

ဗေသနိရွာ-ဗက်ဖာဂေရွာ-ဂျေရုဆလင်မြို့

ဂျေရုဆလင်မြို့ထဲ အောင်ပွဲခံဝင်ရောက်၊မြည်းကလေးကိုစီး

၂၁:၁-၁၁၊၁၄-၁၇

၁၁:၁-၁၁

၁၉:၂၉-၄၄

၁၂:၁၂-၁၉

နိသန် ၁၀

ဗေသနိရွာ-ဂျေရုဆလင်မြို့

သဖန်းပင်ကိုကျိန်၊ဗိမာန်တော်ကို ထပ်မံသန့်ရှင်း

၂၁:၁၈၊ ၁၉;၂၁:၁၂၊ ၁၃

၁၁:၁၂-၁၇

၁၉:၄၅၊ ၄၆

 

ဂျေရုဆလင်မြို့

ပုရောဟိတ်ကြီးတွေနဲ့ ကျမ်းတတ်တွေယေရှုကို သတ်ဖို့ ကြံစည်

 

၁၁:၁၈၊ ၁၉

၁၉:၄၇၊ ၄၈

 

ယေဟောဝါ စကားပြော၊ မိမိရဲ့သေခြင်းအကြောင်းယေရှုကြိုပြော၊ ဂျူးတွေ ယုံကြည်မှု မရှိခြင်းကဟေရှာယ ပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြည့်စုံစေ

     

၁၂:၂၀-၅၀

နိသန် ၁၁

ဗေသနိရွာ-ဂျေရုဆလင်မြို့

ခြောက်သွေ့တဲ့ သဖန်းပင် သင်ခန်းစာ

၂၁:၁၉-၂၂

၁၁:၂၀-၂၅

   

ဂျေရုဆလင်မြို့၊ ဗိမာန်တော်

ယေရှုရဲ့အခွင့်အာဏာကို စောဒကတက်၊သားနှစ်ဦးပုံဥပမာ

၂၁:၂၃-၃၂

၁၁:၂၇-၃၃

၂၀:၁-၈

 

ပုံဥပမာများ– လူသတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ခြံလုပ်သားတွေ၊မင်္ဂလာပွဲ

၂၁:၃၃–၂၂:၁၄

၁၂:၁-၁၂

၂၀:၉-၁၉

 

ဘုရားသခင်နဲ့ ဆီဇာ၊ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ အရေးကြီးဆုံးပညတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေ

၂၂:၁၅-၄၀

၁၂:၁၃-၃၄

၂၀:၂၀-၄၀

 

ခရစ်တော်ဟာ ဒါဝိဒ်သား ဟုတ်မဟုတ် လူအုပ်ကိုမေး

၂၂:၄၁-၄၆

၁၂:၃၅-၃၇

၂၀:၄၁-၄၄

 

ကျမ်းတတ်နဲ့ ဖာရိရှဲတွေ အဖြစ်ဆိုး ကြုံရမယ်

၂၃:၁-၃၉

၁၂:၃၈-၄၀

၂၀:၄၅-၄၇

 

မုဆိုးမ အလှူငွေထည့်တာကို ကြည့်ရှု

 

၁၂:၄၁-၄၄

၂၁:၁-၄

 

သံလွင်တောင်

အနာဂတ်ရောက်ရှိခြင်း နိမိတ်ကို ပြောပြ

၂၄:၁-၅၁

၁၃:၁-၃၇

၂၁:၅-၃၈

 

ပုံဥပမာများ– အပျိုစင်ဆယ်ဦး၊ တဲလင့်၊ သိုးနဲ့ဆိတ်

၂၅:၁-၄၆

     

နိသန် ၁၂

ဂျေရုဆလင်မြို့

ဂျူးခေါင်းဆောင်တွေ ယေရှုကိုသတ်ဖို့ ကြံစည်

၂၆:၁-၅

၁၄:၁၊ ၂

၂၂:၁၊ ၂

 

သစ္စာဖောက်ဖို့ ယုဒကြံစည်

၂၆:၁၄-၁၆

၁၄:၁၀၊ ၁၁

၂၂:၃-၆

 

နိသန် ၁၃ (ကြာသပတေးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း)

ဂျေရုဆလင်မြို့အနီးနဲ့မြို့ထဲ

နောက်ဆုံး ပသခါပွဲအတွက် ပြင်ဆင်

၂၆:၁၇-၁၉

၁၄:၁၂-၁၆

၂၂:၇-၁၃

 

နိသန် ၁၄

ဂျေရုဆလင်မြို့

တမန်တော်တွေနဲ့ ပသခါညစာစား

၂၆:၂၀၊ ၂၁

၁၄:၁၇၊ ၁၈

၂၂:၁၄-၁၈

 

တမန်တော်တွေရဲ့ခြေကို ဆေးပေး

     

၁၃:၁-၂၀