မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၇-ဂ

ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၁)

အချိန်

နေရာ

ဖြစ်ရပ်

မဿဲ

မာကု

လုကာ

ယောဟန်

၃၀

ဂါလိလဲနယ်

“ကောင်းကင်နိုင်ငံ နီးနေပြီ”လို့ ယေရှု ဦးဆုံးဟောပြော

၄:၁၇

၁:၁၄၊ ၁၅

၄:၁၄၊ ၁၅

၄:၄၄၊ ၄၅

ကာနမြို့၊ နာဇရက်မြို့၊ကပေရနောင်မြို့

အရာရှိရဲ့သားကို ကုသပေး၊ဟေရှာယကျမ်းလိပ်ကိုဖတ်၊ ကပေရနောင်မြို့ကိုသွား

၄:၁၃-၁၆

 

၄:၁၆-၃၁

၄:၄၆-၅၄

ဂါလိလဲအိုင်၊ကပေရနောင်မြို့နား

တပည့်လေးယောက် ရှိမုန်၊အန္ဒြေ၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကိုခေါ်

၄:၁၈-၂၂

၁:၁၆-၂၀

၅:၁-၁၁

 

ကပေရနောင်မြို့

ရှိမုန်ရဲ့ယောက္ခမနဲ့ တခြားသူတွေကို ကုသပေး

၈:၁၄-၁၇

၁:၂၁-၃၄

၄:၃၁-၄၁

 

ဂါလိလဲနယ်

တပည့်လေးယောက်နဲ့ ဦးဆုံး ဂါလိလဲနယ်ခရီးစဉ်

၄:၂၃-၂၅

၁:၃၅-၃၉

၄:၄၂၊ ၄၃

 

အနာကြီးရောဂါသည်ကို ကုသပေး၊ လူတွေ စုရုံးလာ

၈:၁-၄

၁:၄၀-၄၅

၅:၁၂-၁၆

 

ကပေရနောင်မြို့

လေဖြတ်သူကို ကုသပေး

၉:၁-၈

၂:၁-၁၂

၅:၁၇-၂၆

 

မဿဲကိုခေါ်၊ အခွန်ခံတွေနဲ့ အတူစားသောက်၊အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်း မေးမြန်း

၉:၉-၁၇

၂:၁၃-၂၂

၅:၂၇-၃၉

 

ယုဒပြည်

တရားဇရပ်တွေမှာ ဟောပြော

   

၄:၄၄

 

၃၁၊ ပသခါပွဲ

ဂျေရုဆလင်မြို့

ဗေသေသဒရေကန်မှာ ဖျားနာသူကို ကုသပေး၊ယေရှုကိုသတ်ဖို့ ဂျူးတွေကြံစည်

     

၅:၁-၄၇

ဂျေရုဆလင်မြို့ကနေအပြန် (?) တပည့်တွေ ဥပုသ်နေ့မှာ ကောက်နှံဆွတ်စားကြ၊

“ဥပုသ်နေ့ရဲ့သခင်” ယေရှု

၁၂:၁-၈

၂:၂၃-၂၈

၆:၁-၅

 

ဂါလိလဲနယ်၊ဂါလိလဲအိုင်

လက်သေနေသူကို ဥပုသ်နေ့မှာ ကုသပေး၊ လူတွေ စုရုံးလာ၊ လူနာတွေကို ကုသပေး

၁၂:၉-၂၁

၃:၁-၁၂

၆:၆-၁၁

 

ကပေရနောင်မြို့အနီးရှိတောင်

တမန်တော် ၁၂ ယောက် ရွေးချယ်

 

၃:၁၃-၁၉

၆:၁၂-၁၆

 

ကပေရနောင်မြို့အနီး

တောင်ပေါ်ဒေသနာ ဟောပြော

၅:၁–၇:၂၉

 

၆:၁၇-၄၉

 

ကပေရနောင်မြို့

တပ်မှူးရဲ့အစေခံကို ကုသပေး

၈:၅-၁၃

 

၇:၁-၁၀

 

နာအိနမြို့

မုဆိုးမသားကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ပေး

   

၇:၁၁-၁၇

 

တိဗေရိမြို့၊ ဂါလိလဲနယ်(နာအိနမြို့ ဒါမှမဟုတ် အနီးနား)

ယောဟန်က တပည့်တွေကို ယေရှုဆီ စေလွှတ်၊ကလေးလို လူတွေကို အမှန်တရားဖော်ပြ၊ ထမ်းပိုး ထမ်းလွယ်

၁၁:၂-၃၀

 

၇:၁၈-၃၅

 

ဂါလိလဲနယ်(နာအိနမြို့ ဒါမှမဟုတ် အနီးနား)

အပြစ်များတဲ့ အမျိုးသမီးက ယေရှုရဲ့ခြေကိုဆီလိမ်း၊ ကြွေးတင်သူ ပုံဥပမာ

   

၇:၃၆-၅၀

 

ဂါလိလဲနယ်

တမန်တော် ၁၂ ယောက်နဲ့ ဒုတိယဟောပြောခြင်းခရီးစဉ်

   

၈:၁-၃

 

နတ်ဆိုးတွေကို နှင်ထုတ်၊ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အပြစ်

၁၂:၂၂-၃၇

၃:၁၉-၃၀

   

ယောနအံ့ဖွယ်အမှုကိုပဲ မြင်ရမယ်လို့ပြော

၁၂:၃၈-၄၅

     

မိခင်နဲ့ ညီတွေ ရောက်လာ၊ တပည့်တွေဟာမိမိရဲ့ဆွေမျိုးပဲလို့ပြော

၁၂:၄၆-၅၀

၃:၃၁-၃၅

၈:၁၉-၂၁