မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

က၆-က

ဇယား- ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၁)

တောင်ပိုင်း ယုဒနှစ်နွယ် နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်များ

၉၉၇

ရောဗောင်– ၁၇ နှစ်

၉၈၀

အဘိယ (အဘိယံ)– ၃ နှစ်

၉၇၈

အာသ– ၄၁ နှစ်

၉၃၇

ယောရှဖတ်– ၂၅ နှစ်

၉၁၃

ယဟောရံ– ၈ နှစ်

၉၀၆ ခန့်

အာခဇိ– ၁ နှစ်

၉၀၅ ခန့်

ဘုရင်မအာသလိ– ၆ နှစ်

၈၉၈

ယောရှ– အနှစ် ၄၀

၈၅၈

အာမဇိ– ၂၉ နှစ်

၈၂၉

ဩဇိ (အာဇရိ)– ၅၂ နှစ်

မြောက်ပိုင်း အစ္စရေးဆယ်နွယ် နိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်များ

၉၉၇

ယေရောဗောင်– ၂၂ နှစ်

၉၇၆ ခန့်

နာဒပ်– ၂ နှစ်

၉၇၅ ခန့်

ဗာရှာ– ၂၄ နှစ်

၉၅၂ ခန့်

ဧလာ– ၂ နှစ်

ဇိမရိ– ၇ ရက် (၉၅၁ ခန့်)

သြမရိနဲ့ တိဗနိ– ၄ နှစ်

၉၄၇ ခန့်

ဩမရိ (တစ်ဦးတည်း)– ၈ နှစ်

၉၄၀ ခန့်

အာဟပ်– ၂၂ နှစ်

၉၂၀ ခန့်

အာခဇိ– ၂ နှစ်

၉၁၇ ခန့်

ယောရံ– ၁၂ နှစ်

၉၀၅ ခန့်

ယေဟု– ၂၈ နှစ်

၈၇၆

ယောခတ်– ၁၄ နှစ်

၈၆၂ ခန့်

ယောခတ်နဲ့ ယဟောရှ– ၃ နှစ်

၈၅၉ ခန့်

ယဟောရှ (တစ်ဦးတည်း)– ၁၆ နှစ်

၈၄၄ ခန့်

ယေရောဗောင် ၂– ၄၁ နှစ်

  • ပရောဖက်များ

  • ယောလ

  • ဧလိယ

  • ဧလိရှဲ

  • ယောန

  • အာမုတ်