မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

နောက်ဆက်တွဲ က

 1. က၁ ကျမ်းစာဘာသာပြန် လမ်းညွှန်ချက်များ

 2. က၂ ဒီကျမ်းစာရဲ့ ထူးခြားချက်များ

 3. က၃ သမ္မာကျမ်းစာ ရရှိလာပုံ

 4. က၄ ဟီဘရူးကျမ်းစောင်တွေမှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည်

 5. က၅ ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစောင်မှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည်

 6. က၆-က ဇယား– ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၁)

 7. က၆-ခ ဇယား– ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၂)

 8. က၇-က ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်း မစတင်မီ

 9. က၇-ခ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအစ

 10. က၇-ဂ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၁)

 11. က၇-ဃ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၂)

 12. က၇-င ယရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၃) နဲ့ ယုဒပြည်

 13. က၇-စ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ယေရှုရဲ့ နောက်ပိုင်း အမှုဆောင်လုပ်ငန်း

 14. က၇-ဆ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ–ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၁)

 15. က၇-ဇ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၂)