၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၇:၁-၄၀

  • အိ​သခါ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၁-၅)၊ ဗင်​ယာ​မိန်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၆-၁၂)၊ န​ဿလိရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၁၃)၊ မနာ​ရှေ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၁၄-၁၉)၊ ဧ​ဖရိမ်ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၂၀-၂၉)၊ အာ​ရှာ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၃၀-၄၀)

 အိသခါ​ရဲ့​သား​တွေ​က တော​လ၊ ပုအာ၊ ယာ​ရှုပ်၊ ရှိ​မရုန်၊+   စု​စု​ပေါင်း လေး​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၂  တော​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဩဇေ၊ ရေ​ဖာ​ယ၊ ယေ​ရေ​လ၊ ယာ​မဲ၊ ယိ​ဗ​သံ၊ ရှေ​မွေ​လ။ သူတို့​ဟာ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ပဲ။ တော​လ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ဟာ ခွန်​အား​ကြီး စစ်​သည်​တွေ​ဖြစ်​ပြီး ဒါဝိဒ်​မင်း​လက်​ထက်​မှာ အရေ​အတွက် ၂၂,၆၀၀ ရှိတယ်။ ၃  သြဇေ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​က သား အိ​ဇ​ရ​ဟိ၊ အိ​ဇ​ရ​ဟိ​ရဲ့​သား​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ မိက္ခေလ​၊ သြဗ​ဒိ၊ ယောလ၊ အိရှ​ယ။ သူတို့​ငါး​ယောက်​စ​လုံး​ဟာ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ပဲ။ ၄  သူတို့​မှာ ဇနီး​တွေ၊ သား​တွေ အများ​ကြီး​ရှိ​တဲ့​အတွက် သူတို့​သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ဆွေ​မျိုး​စု​အလိုက် စာ​ရင်း​ဝင်​တဲ့ စစ်​သည်​ပေါင်း ၃၆,၀၀၀ ရှိ​တယ်။ ၅  အိ​သခါ​ရဲ့ ဆွေ​မျိုး​စု​တွေ​ထဲ​က ကျန်​တဲ့​ညီ​အစ်​ကို​တွေ​လည်း ခွန်​အား​ကြီး​စစ်​သည်​တွေ ဖြစ်​တယ်။ ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​အရ စု​စု​ပေါင်း ၈၇,၀၀၀ ရှိ​တယ်။+ ၆  ဗင်​ယာ​မိန်​ရဲ့​သား​တွေ​က+ ဗေလ၊+ ဗေ​ခါ၊+ ယေ​ဒ​ယေ​လ၊+ စု​စု​ပေါင်း သုံး​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၇  ဗေလ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​ဇ​ဗုန်၊ ဩဇေ၊ သြဇေ​လ၊ ယေ​ရိ​မုတ်၊  အိ​ရိ၊  စု​စု​ပေါင်း ငါး​ယောက် ရှိ​တယ်။ သူတို့​ဟာ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ၊  ခွန်​အား​ကြီး​စစ်​သည်​တွေ​ပဲ။ ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​အရ စု​စု​ပေါင်း ၂၂,၀၃၄ ယောက်​ရှိ​တယ်။+ ၈  ဗေ​ခါ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဇေမိ​ရ၊ ယော​ရှ၊ ဧ​လျာ​ဇာ၊ ဧ​လိ​သြနဲ၊ သြမ​ရိ၊ ယေ​ရ​မုတ်၊ အဘိ​ယ၊ အာ​န​သုတ်၊ အာ​လ​မက်။ သူတို့​ဟာ ဗေ​ခါ​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ ၉  သူတို့​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​ဝင်​တဲ့ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ဟာ ခွန်​အား​ကြီး​စစ်​သည်​တွေ ဖြစ်​ပြီး စု​စု​ပေါင်း ၂၀,၂၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၀  ယေ​ဒ​ယေ​လ​ရဲ့+ သား​မြေး​တွေ​က သား ဗိ​လ​ဟန်၊ ဗိ​လ​ဟန်​ရဲ့​သား​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ ယု​ရှ၊ ဗင်​ယာ​မိန်၊ ဧ​ဟု​ဒ၊ ခေ​နာ​နာ၊ ဇေသန်၊ တာ​ရှိ၊ အဟိ​ရှ​ဟာ။ ၁၁  သူတို့​အားလုံး​ဟာ ယေ​ဒ​ယေ​လ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ၊ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ပဲ။ စစ်​တိုက်​ဖို့ အသင့်​ရှိ​တဲ့ ခွန်​အား​ကြီး စစ်​သည်​ပေါင်း ၁၇,၂၀၀ ရှိ​တယ်။ ၁၂  အိ​ရ​က​နေ+ ရှု​ပိမ်​နဲ့​ဟု​ပိမ် ဆွေ​မျိုး​စု​တွေ ဆင်း​သက်​လာ​တယ်။ အာဟေ​ရ​က​နေ ဟု​ရှိမ်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ ဆင်း​သက်​လာ​တယ်။ ၁၃  န​ဿလိ​ရဲ့​သား​တွေ​က+ ယာ​ဇိ​လ၊ ဂု​နိ၊ ယေ​ဇာ၊ ရှ​လုံ။ သူတို့​ဟာ ဗိ​လ​ဟာ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ပဲ။+ ၁၄  မနာ​ရှေ​က​နေ ဆင်း​သက်​လာ​သူ​တွေ​က​တော့-+ ဆီး​ရီး​ယား​သူ မယား​ငယ်​နဲ့​ရ​တဲ့ အသရေ​လ။ (အဲဒီ​မယား​ငယ်​က ဂိလဒ်​ရဲ့​ဖခင် မာ​ခိ​ရ​ကို​လည်း မွေး​တယ်။+ ၁၅  မာ​ခိ​ရ​က ဟု​ပိမ်​နဲ့ ရှုပိမ်​အတွက် ဇနီး​ရှာ​ပေး​တယ်။ သူတို့​ရဲ့​နှမ​က မာ​ခါ​လို့​ခေါ်​တယ်။) နောက်​တစ်​ယောက်​က ဇ​လော​ဖဒ်။+ ဇ​လော​ဖဒ်​မှာ သမီး​တွေ​ပဲ ရှိ​တယ်။+ ၁၆  မာ​ခိ​ရ​ရဲ့​ဇနီး မာ​ခါ​က သား​လေး​မွေး​လာ​တော့ ပေရက်​လို့ နာ​မည်​ပေး​တယ်။ ပေရက်​ရဲ့​ညီ​က ရှေ​ရက်။ ရှေ​ရက်​ရဲ့​သား​တွေ​က ဥ​လံ​နဲ့ ရေ​ကင်။ ၁၇  ဥ​လံ​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က ဗေ​ဒန်။ သူတို့​ဟာ ဂိလဒ်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ ဖြစ်​တယ်။ (ဂိလဒ်​ရဲ့​ဖခင်​က မာ​ခိ​ရ၊ မာ​ခိ​ရ​ရဲ့​ဖခင်​က မနာ​ရှေ။) ၁၈  ဂိလဒ်​ရဲ့​နှ​မက  ဟ​မော​လေ​ကက်။ ဟ​မော​လေ​ကက်​က အိရှော​ဒ၊ အဗျေဇာ၊ မာ​လာ​တို့​ကို မွေး​တယ်။ ၁၉  ရှမိ​ဒ​ရဲ့​သား​တွေ​က အဟိ​အန်၊ ရှေခင်၊ လိ​က​ဟိ၊ အနိ​အံ​တို့​ဖြစ်​တယ်။ ၂၀  ဧ​ဖရိမ်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​က–+ ဧဖရိမ်​ရဲ့​သား ရှု​သေလ၊+ ရှု​သေလ​ရဲ့သား  ဗေ​ရက်၊  ဗေ​ရက်​ရဲ့​သား တာဟတ်၊ တာ​ဟတ်​ရဲ့​သား ဧ​လာ​ဒ၊ ဧလာ​ဒ​ရဲ့​သား တာ​ဟတ်၊ ၂၁  တာ​ဟတ်​ရဲ့​သား ဇာ​ဗ​ဒ်၊ ဇာ​ဗ​ဒ်​ရဲ့​သား ရှုသေ​လ။ ဧ​ဖရိမ်​မှာ ဧ​ဇာ​နဲ့​ဧ​လ​ဒ်​ဆို​တဲ့ သား​နှစ်​ယောက်  ရှိ​သေး​တယ်။  ဂါသ​မြို့​သား​တွေ​က+ ဧ​ဖရိမ်​ရဲ့​သား​တွေ​ဆီ ဆင်း​လာ​ပြီး ခြံ​မွေး​တိရစ္ဆာန်တွေ​ကို လုယူ​ရုံ​မက ဧ​ဇာ​နဲ့​ဧ​လ​ဒ်​ကို​ပါ သတ်​လိုက်​တယ်။ ၂၂  ဒါ​ကြောင့် ဧ​ဖရိမ်​က သား​တွေ​အတွက် ရက်​ပေါင်း​များ​စွာ ငို​ကြွေး​တယ်။ အဲဒီ​အခါ ညီ​အစ်​ကို​တွေ လာ​ပြီး နှစ်​သိမ့်​ပေး​ကြ​တယ်။ ၂၃  နောက်​တော့ သူ​က ဇနီး​နဲ့​အတူ နေ​တဲ့​အတွက် ဇနီး​မှာ ကိုယ်​ဝန်​ရှိ​လာ​ပြီး သား​လေး​မွေး​လာ​တယ်။ မိသား​စု ဒုက္ခ​ရောက်​နေ​ချိန်​မှာ မွေး​လာလို့ အဲဒီ​သား​ကို ဗေ​ရိ​ယ* လို့​နာ​မည်​ပေး​တယ်။ ၂၄  သမီး​ဖြစ်​သူ ရှေ​ရာ​က အထက်​ဗေ​သော​ရုန်​မြို့၊+ အောက်​ဗေ​သော​ရုန်​မြို့​နဲ့+ သြဇင်​ရှေ​ရ​မြို့​ကို တည်​ဆောက်​သူ​ပဲ။ ၂၅  ရေဖ​နဲ့ ရေ​ရှပ်​လည်း ဧ​ဖရိမ်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ပဲ။ ရေ​ရှပ်​ရဲ့​သား​က ​တေ​လ၊ တေ​လ​ရဲ့​သား​က တာ​ဟန်၊ ၂၆  တာ​ဟန်​ရဲ့​သား​က လာ​ဒန်၊ လာ​ဒန်​ရဲ့​သား​က အမိ​ဟု၊ အမိ​ဟု​ရဲ့​သား​က ဧ​လိ​ရှ​မာ၊ ၂၇  ဧ​လိ​ရှ​မာ​ရဲ့​သား​က နုန်၊ နုန်​ရဲ့​သား​က ယောရှု။*+ ၂၈  သူတို့​ပိုင်​ဆိုင်​တဲ့ နေ​ရာတွေ​က​တော့ ဗေသလ​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ အရှေ့​ဘက်​မှာ နာ​ရန်​မြို့၊ အနောက်​ဘက်​မှာ ဂေဇာ​မြို့​နဲ့ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ ရှေ​ခင်​မြို့​နဲ့ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ အေယ​မြို့​နဲ့* ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ​ပဲ။ ၂၉  မနာ​ရှေ​သား​မြေး​တွေ​က နယ်​စပ်​တစ်​လျှောက်​မှာ​ရှိ​တဲ့ ဗက်​ရှန်​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ တာ​နက်​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ မေဂိ​ဒေါ​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ၊ ဒေါ​ရ​မြို့​နဲ့+ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​မြို့​ငယ်​တွေ​ကို ပိုင်​တယ်။ အဲဒီ​မြို့​တွေ​မှာ အစ္စရေး​ရဲ့​သား ယော​သပ်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ နေ​ထိုင်​ကြ​တယ်။ ၃၀  အာ​ရှာ​ရဲ့ သား​တွေ​က အိ​မနာ၊ အိ​ရှ​ဘာ၊ အိ​ရှ​ဘိ၊ ဗေ​ရိ​ယ။+ သမီး စေ​ရာ။+ ၃၁  ဗေ​ရိ​ယ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟေ​ဗာ​နဲ့ မာ​လ​ချေ​လ။ မာ​လ​ချေ​လ​ရဲ့​သား​က ဗိ​ရ​ဇာ။ ၃၂  ဟေ​ဗာ​ရဲ့ သား​တွေ​က​တော့ ယာ​ဖလက်၊ ရှော​မာ၊ ဟော​သံ။ သမီး ရှု​အ။ ၃၃  ယာဖလက်​ရဲ့​သား​တွေ​က  ပါ​သက်၊  ဗိ​မဟာ​လ၊ အာ​ရှ​ဝတ်။ သူတို့​ဟာ ယာ​ဖလက်​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ ၃၄  ရှ​မေရ​ရဲ့* သား​တွေ​က အဟိ၊  ရော​ဂ၊  ယေဟု​ဗ၊  အာ​ရံ။ ၃၅  ညီ​ဖြစ်​သူ ဟေ​လင်​ရဲ့* သား​တွေ​က ဇော​ဖ၊ အိ​မန၊ ရှေ​လက်၊ အာမ​လ။ ၃၆  ဇော​ဖရဲ့ သား​တွေ​က သု​အာ၊ ဟာနေ​ဖာ၊ ရွှာ​လ၊ ဗေ​ရိ၊ အိ​မရ၊ ၃၇  ဗေဇာ၊ ဟော​ဒ၊ ရှ​မ၊ ရှိ​လ​ရှ၊ အိ​သရန်၊ ဗေ​ရ။ ၃၈  ယေ​သာ​ရဲ့ သား​တွေ​က ယေ​ဖုန်နာ၊ ပိ​သပ၊ အာ​ရ။ ၃၉  ဥ​လ​ရဲ့ သား​တွေ​က အာ​ရာ၊ ဟံယေ​လ၊ ရေ​ဇိ​ယ။ ၄၀  သူတို့​အားလုံး​ဟာ အာ​ရှာ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ ဖြစ်​တယ်။ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ၊ လက်​ရွေး​စင် ခွန်​အား​ကြီး​စစ်​သည်​တွေ၊ အထင်​က​ရ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ဖြစ်​ပြီး ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​အရ+ စစ်​မှု​ထမ်း​နိုင်​သူ စု​စု​ပေါင်း ၂၆,၀၀၀ ရှိ​တယ်။+

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

အဓိပ္ပာယ်၊ “ဒုက္ခတွေ​နဲ့ မွေး​လာ​တဲ့​သား။”
အဓိပ္ပာယ်၊ “ယေဟောဝါ​ဟာ ကယ်​တင်​ခြင်း။”
“ဂါ​ဇာ​မြို့” လည်း​ဖြစ်​နိုင်။ ဖိ​လိ​တိ​ပြည်​က ဂါ​ဇာ​မြို့ မဟုတ်။
အခန်း​ငယ် ၃၂ မှာ ရှော​မာ။
အခန်း​ငယ် ၃၂ က “ဟော​သံ” ဖြစ်​နိုင်။