၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၃:၁-၂၄

  • ဒါဝိဒ်ရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၁-၉)

  • ဒါဝိဒ်​မင်း​ဆက် (၁၀-၂၄)

 ဟေ​ဗြုန်​မြို့​မှာ ဒါဝိဒ်​ရ​တဲ့​သား​တွေ​က+ သား​ဦး​အာ​မနုန်၊+ သူ့​မိ​ခင်​က ယေဇရေလ​မြို့​သူ အဟိ​နောင်။+ ဒုတိ​ယ​သား ဒံယေလ၊ သူ့​မိ​ခင်​က က​ရ​မေလ​မြို့​သူ အဘိ​ဂဲလ။+ ၂  တ​တိ​ယ​သား  အဗ​ရှလုံ၊+ သူ့​မိ​ခင်​က ဂေရှုရိ​ဘုရင် တာ​လ​မဲ​ရဲ့​သမီး မာ​ခါ။ စ​တုတ္ထ​သား အဒေါ​နိ​ယ၊+ သူ့​မိ​ခင်​က ဟ​ဂိတ်။ ၃  ပဉ္စမ​သား ရှေ​ဖတိ၊ သူ့​မိ​ခင်​က အဘိ​တ​လ။ ဆ​ဋ္ဌ​မသား အိ​သရံ၊ သူ့​မိ​ခင်​က ဧ​ဂလာ။ ၄  အဲဒီ​သား​ခြောက်​ယောက်​ကို ဟေ​ဗြုန်​မြို့​မှာ ရ​တယ်။ ဒါဝိဒ်​က ဟေ​ဗြုန်​မြို့​မှာ ၇ နှစ်​နဲ့ ၆ လ၊ ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ ၃၃ နှစ် နန်း​စံ​တယ်။+ ၅  ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ  ဒါဝိဒ်​ရ​တဲ့​သား​တွေ​က+ ရှိ​မ၊ ရှော​ဗပ်၊ နာသန်၊+ ရှော​လ​မုန်။+ သူတို့​လေး​ယောက်​ရဲ့​မိ​ခင်​က အမျေလ​ရဲ့​သမီး ဗာ​သရှေ​ဘ။+ ၆  နောက်​ထပ်  သား​ကိုး​ယောက်​က အိဗဟာ၊  ဧ​လိ​ရှ​မာ၊  ဧ​လိ​ဖလက်၊ ၇  နော​ဂ၊ နေ​ဖက်၊ ယာ​ဖျာ၊ ၈  ဧ​လိ​ရှ​မာ၊ ဧ​လျာ​ဒ၊ ဧ​လိ​ဖလက်။ ၉  သူတို့​အားလုံး​ဟာ ဒါဝိဒ်​ရဲ့​သား​တွေ​ပဲ။ မောင်း​မတွေ​နဲ့​ရ​တဲ့ သား​တွေ​လည်း ရှိ​သေး​တယ်။ သူတို့​ရဲ့​နှ​မက  တာမာ+   လို့ ​ခေါ်​တယ်။ ၁၀  ရှော​လ​မုန်​ရဲ့​သား​က   ရော​ဗောင်၊+  ရော​ဗောင်​ရဲ့​သား​က အဘိ​ယ၊+ အဘိ​ယ​ရဲ့​သား​က အာ​သ၊+ အာသ​ရဲ့​သား​က ယောရှဖတ်၊+ ၁၁  ယော​ရှဖတ်​ရဲ့​သား​က ယ​ဟော​ရံ၊+ ယဟော​ရံ​ရဲ့​သား​က အာခဇိ၊+ အာခဇိ​ရဲ့​သား​က ယော​ရှ၊+ ၁၂  ယော​ရှ​ရဲ့​သား​က အာ​မဇိ၊+ အာ​မဇိ​ရဲ့​သား​က အာ​ဇ​ရိ၊+ အာ​ဇ​ရိ​ရဲ့​သား​က ယော​သံ၊+ ၁၃  ယော​သံ​ရဲ့​သား​က  အာ​ခတ်၊+ အာခတ်​ရဲ့​သား​က ဟေ​ဇ​ကိ၊+ ဟေ​ဇ​ကိ​ရဲ့​သား​က မနာ​ရှေ၊+ ၁၄  မနာ​ရှေ​ရဲ့​သား​က အာ​မုန်၊+ အာ​မုန်​ရဲ့​သား​က ယော​ရှိ။+ ၁၅  ယော​ရှိ​ရဲ့​သား​တွေ​က သား​ဦး​ယော​ဟ​နန်၊ ဒုတိ​ယ​သား ယော​ယ​ကိမ်၊+ တ​တိ​ယ​သား ဇေ​ဒ​ကိ၊+ စ​တုတ္ထ​သား ရှ​လုံ။ ၁၆  ယော​ယ​ကိမ်​ရဲ့​သား​တစ်​ယောက်​က ယေ​ခေါ​နိ၊+ ယေ​ခေါ​နိ​ရဲ့​သား ဇေ​ဒ​ကိ။ ၁၇  အကျဉ်း​စံ​ဘဝ​မှာ ယေ​ခေါ​နိ​ရ​တဲ့​သား​တွေ​က ရှာ​လ​သေလ၊ ၁၈  မာလခိ​ရံ၊ ပေဒါ​ယ၊ ရှေ​န​ဇာ၊ ယေ​က​မိ၊ ဟော​ရှ​မ၊ နေ​ဒ​ဘိ။ ၁၉  ပေဒါ​ယ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​နဲ့+ ရှိ​မိ။ ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​ရဲ့​သား​တွေ​က မေရှု​လံ​နဲ့ ဟာ​န​နိ။ (သူတို့​ရဲ့​နှ​မက ရှေ​လော​မိတ်။) ၂၀  နောက်​ထပ်​သား​ငါး​ယောက်​က ဟ​ရှု​ဘ၊ သြဟေ​လ၊ ဗေ​ရ​ခိ၊ ဟ​သဒိ၊ ယု​ရှ​သေသက်။ ၂၁  ဟာ​န​နိ​ရဲ့​သား​တွေ​က ပေလ​တိ​နဲ့ ယေ​ရှာ​ယ။ ယေ​ရှာ​ယ​ရဲ့​သား​က ရေ​ဖာ​ယ၊ ရေ​ဖာ​ယ​ရဲ့​သား​က အာ​နန်၊ အာ​နန်​ရဲ့​သား​က  သြဗ​ဒိ၊ သြဗ​ဒိ​ရဲ့​သား​က ရှေ​ခ​နိ။ ၂၂  ရှေ​ခ​နိ​ရဲ့​သား​က ရှေ​မာ​ယ၊ ရှေမာ​ယ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟတ္တုတ်၊ အိ​ဂါ​လ၊ ဗာ​ရိ၊ နာ​ရိ၊ ရှာ​ဖတ်။ သား​မြေး​စု​စု​ပေါင်း ခြောက်​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၂၃  နာ​ရိ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဧ​လိ​သြနဲ၊ ဟေ​ဇ​ကဲ၊ အာဇ​ရိ​ကံ။ စု​စု​ပေါင်း သုံး​ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၂၄  ဧ​လိ​သြနဲ​ရဲ့​သား​တွေ​က ဟော​ဒါ​ယ၊ ဧ​လျာ​ရှိပ်၊ ပေလာ​ယ၊ အက္ကုပ်၊ ယော​ဟ​နန်၊ ဒ​လာ​ယ၊ အာ​နိ။ စုစုပေါင်း ခု​နစ်​ယောက်​ရှိ​တယ်။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ