ဧဇရ ၂:၁-၇၀

  • ပြည်​တော်​ပြန်​တွေရဲ့ စာ​ရင်း (၁-၆၇)

    • ဗိမာန်​တော်​ကျွန်​တွေ (၄၃-၅၄)

    • ရှော​လ​မုန်​ကျွန်​တွေရဲ့ သား​မြေး​တွေ (၅၅-၅၇)

  • ဗိမာန်​တော်​အတွက် စေ​တ​နာ​အလှူ​တွေ (၆၈-၇၀)

 ဗာ​ဗု​လုန်​ဘုရင် နေ​ဗု​ခ​ဒ်​နေ​ဇာ ဖမ်း​ခေါ်​သွား​တဲ့​အတွက်+ ဗာ​ဗု​လုန်​ရဲ့ ခ​ရိုင်​မြို့​တွေ​မှာ သုံ့​ပန်း​ဘဝ​ရောက်​ပြီး နောက်​ပိုင်း​မှာ ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​နဲ့ ယုဒ​ပြည်​မှာ​ရှိ​တဲ့ ကိုယ့်​မြို့​ကိုယ့်​ရွာ​ဆီ ပြန်​လာ​တဲ့​သူ​တွေ ရှိ​တယ်။+ ၂  ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ၊+ ယေ​ရွှာ၊+ နေဟမိ၊ စ​ရာ​ယ၊ ရေ​လာ​ယ၊ မော်​ဒ​ကဲ၊ ဗိ​လ​ရှန်၊ မိ​ဇ​ပါ၊ ဗိ​ဂဝဲ၊ ရေ​ဟုံ၊ ဗာ​နာ​တို့​နဲ့​အတူ သူတို့​ပြန်​လာ​ကြ​တယ်။ အဲဒီ​အစ္စရေး​အမျိုး​သား​တွေ​ရဲ့​​အ​ရေအတွက်​က​တော့–+ ၃  ပါ​ရုတ်​ရဲ့ သား​မြေး ၂,၁၇၂ ယောက်၊ ၄  ရှေဖတိရဲ့  သား​မြေး  ၃၇၂  ယောက်၊ ၅  အာ​ရာ​ရဲ့​သား​မြေး+ ၇၇၅ ယောက်၊ ၆  ပါ​ဟတ်​မောဘ​ရဲ့ သား​မြေး၊+ ယေ​ရွှာ​ရဲ့ သား​မြေး​နဲ့ ယွာဘ​ရဲ့ သား​မြေး စုစု​ပေါင်း ၂,၈၁၂ ယောက်၊ ၇  ဧလံ​ရဲ့  သား​မြေး+ ၁,၂၅၄ ယောက်၊ ၈  ဇတ်​တု​ရဲ့  သား​မြေး+  ၉၄၅ ယောက်၊ ၉  ဇက်​ကဲ​ရဲ့ သား​မြေး​ပေါင်း ၇၆၀၊ ၁၀  ဗာ​နိ​ရဲ့​သား​မြေး ၆၄၂ ယောက်၊ ၁၁  ဗေ​ဗဲ​ရဲ့ သား​မြေး ၆၂၃ ယောက်၊ ၁၂  အာ​ဇ​ဂဒ်​ရဲ့ သား​မြေး ၁,၂၂၂ ယောက်၊ ၁၃  အဒေါ​နိ​ကံ​ရဲ့ သား​မြေး ၆၆၆ ယောက်၊ ၁၄  ဗိ​ဂဝဲ​ရဲ့ သား​မြေး ၂,၀၅၆ ယောက်၊ ၁၅  အာ​ဒိန်​ရဲ့ သား​မြေး ၄၅၄ ယောက်၊ ၁၆  ဟေ​ဇ​ကိ​အမျိုး အာ​တာ​ရဲ့ သား​မြေး ၉၈ ယောက်၊ ၁၇  ဗေ​ဇဲ​ရဲ့ သား​မြေး ၃၂၃ ယောက်၊ ၁၈  ယောရ​ရဲ့ သား​မြေး ၁၁၂ ယောက်၊ ၁၉  ဟာ​ရှုံ​ရဲ့​သား​မြေး+ ၂၂၃ ယောက်၊ ၂၀  ဂိတ်​ဗာ​ရဲ့ သား​မြေး ၉၅ ယောက်၊ ၂၁  ဘက်​သလီ​ဟင်​မြို့​သား  ၁၂၃ ယောက်၊ ၂၂  နေ​တော​ဖရွာ​သား ၅၆ ယောက်၊ ၂၃  အာ​န​သုတ်​မြို့​သား+ ၁၂၈ ယောက်၊ ၂၄  အာ​ဇ​မာ​ဝက်​ရဲ့  သား​မြေး ၄၂ ယောက်၊ ၂၅  ကိ​ရ​ယတ်​ယာ​ရိမ်​မြို့​သား၊ ခေ​ဖိ​ရာ​မြို့​သား၊  ဗေ​ရုတ်​မြို့​သား  စု​စု​ပေါင်း ၇၄၃ ယောက်၊ ၂၆  ရာ​မမြို့​နဲ့+ ဂေဘ​မြို့​သား+   ၆၂၁  ယောက်၊ ၂၇  မိတ်​မတ်​မြို့​သား ၁၂၂ ယောက်၊ ၂၈  ဗေသလ​မြို့​နဲ့ အာ​အိ​မြို့​သား+ ၂၂၃ ယောက်၊ ၂၉  နေ​ဗော​မြို့​သား+ ၅၂ ယောက်၊ ၃၀  မာဂ​ဗိတ်​အရပ်​သား ၁၅၆  ယောက်၊ ၃၁  ဧလံ​ နောက်​တစ်​ယောက်​ရဲ့   သား​မြေး ၁,၂၅၄ ယောက်၊ ၃၂  ဟာ​ရိမ်​ရဲ့​သား​မြေး ၃၂၀၊ ၃၃  လော​ဒ​မြို့၊ ဟာ​ဒိ​မြို့​နဲ့ သြနော​မြို့​သား  စု​စု​ပေါင်း  ၇၂၅ ယောက်၊ ၃၄  ယေ​ရိ​ခေါ​မြို့​သား ၃၄၅ ယောက်၊ ၃၅  ရှေ​နာ​အရပ်​သား ၃,၆၃၀ ဖြစ်​တယ်။ ၃၆  ပု​ရော​ဟိတ်​တွေ​က​တော့+ ယေ​ရွှာ​အမျိုး+ ယေ​ဒါ​ယ​ရဲ့​သား​မြေး+ ၉၇၃ ယောက်၊ ၃၇  အိ​မေရ​ရဲ့​သား​မြေး+ ၁,၀၅၂ ယောက်၊ ၃၈  ပါ​ရှု​ရရဲ့​  သား​မြေး+  ၁,၂၄၇  ယောက်၊ ၃၉  ဟာ​ရိမ်​ရဲ့​  သား​မြေး+  ၁,၀၁၇ ယောက်​ဖြစ်​တယ်။ ၄၀  လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ​က​တော့+ ဟော​ဒ​ဝိက​နေ ဆင်း​သက်​လာ​တဲ့ ယေ​ရွှာ​နဲ့ ကာ​ဒ​မေလ​ရဲ့​သား​မြေး+ ၇၄ ယောက်၊ ၄၁  အာ​သပ်​ရဲ့​သား​မြေး+ သီချင်း​သည်+ ၁၂၈ ယောက်၊ ၄၂  တံခါး​စောင့်​တွေ​ဖြစ်​တဲ့+ ရှ​လုံ​ရဲ့​သား​မြေး၊ အာ​တာ​ရဲ့​သား​မြေး၊ တာ​လ​မုန်​ရဲ့​သား​မြေး၊+ အက္ကုပ်​ရဲ့​သား​မြေး၊+ ဟ​တိ​တ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ရှော​ဗဲ​ရဲ့​သား​မြေး စု​စု​ပေါင်း ၁၃၉ ယောက်​ဖြစ်​တယ်။ ၄၃  ဗိမာန်​တော်​ကျွန်​တွေ*+ က​တော့–  ဇိ​ဟ​ရဲ့​သား​မြေး၊  ဟ​သု​ဖ​ရဲ့သားမြေး၊ တ​ဗောက်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၄  ကေ​ရုတ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ သယာ​ဟ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ပါ​ဒုန်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၅  လေ​ဗ​န​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟာ​ဂဘ​ရဲ့​သား​မြေး၊ အက္ကုပ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၆  ဟာ​ဂပ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ရှာ​လ​မဲ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟာ​နန်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၇  ဂိ​ဒေ​လ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဂါ​ဟာ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ရာ​ယ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၈  ရေ​ဇိန်​ရဲ့​သား​မြေး၊ နေ​ကော​ဒ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဂဇမ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၄၉  သြဇ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ပါ​သာ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဗေ​သဲ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၀  အာ​သ​နာ​ရဲ့​သား​မြေး၊ မဟု​နိမ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ နဖု​သိမ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၁  ဗာ​က​ဗုတ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟ​ကု​ဖရဲ့​သား​မြေး၊ ဟာ​ရ​ဟု​ရ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၂  ဗာ​ဇ​လုတ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ မဟိ​ဒ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟာ​ရ​ရှ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၃  ဗာ​ကုတ်​ရဲ့​သား​မြေး၊ သိ​သရ​ရဲ့​သား​မြေး၊ တာ​မရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၄  နေ​ဇိ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟ​တိ​ဖရဲ့​သား​မြေး​တို့ ဖြစ်​တယ်။ ၅၅  ရှော​လ​မုန်​ကျွန်​တွေ​ရဲ့  သား​မြေး​တွေ​က​တော့ သော​တဲ​ရဲ့​သား​မြေး၊ သော​ဖရက်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ပေရု​ဒ​ရဲ့​သား​မြေး၊+ ၅၆  ယာ​လ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဒါကုန်​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဂိ​ဒေ​လ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ၅၇  ရှေ​ဖတိ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ဟ​တိ​လ​ရဲ့​သား​မြေး၊ ပေါ​ခ​ရက်​ဟေ​ဇ​ဗိမ်​ရဲ့ သား​မြေး၊ အာ​မိ​ရဲ့​သား​မြေး​တို့ ဖြစ်​တယ်။ ၅၈  ဗိမာန်​တော်​   ကျွန်​တွေ​နဲ့ * ရှောလ​မုန်​ကျွန်​တွေ​ရဲ့ သား​မြေး စု​စု​ပေါင်း ၃၉၂ ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၅၉  တေ​လ​မေလ​မြို့၊ တေ​လ​ဟာ​သမြို့၊ ခေ​ရုပ်​မြို့၊ အာ​ဒန်​မြို့၊ အိ​မေရ​မြို့က​နေ ထွက်​လာခဲ့​ပေမဲ့ ဘယ်​ဆွေ​မျိုးစု၊ ဘယ်​မျိုး​ရိုး​ဖြစ်​မှန်း သက်​သေမပြနိုင်​တဲ့​အတွက်  အစ္စရေး​ဟုတ်​မ​ဟုတ်  မ​သေ​ချာ​သူ​တွေ​လည်း  ရှိ​တယ်။+ ၆၀  အဲဒီ​လူ​တွေ​က​တော့ ဒေ​လာ​ယ​ရဲ့​သား​မြေး၊ တော​ဘိ​ရဲ့​သား​မြေး၊  နေ​ကော​ဒ​ရဲ့​သားမြေး  စု​စု​ပေါင်း​ ၆၅၂ ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၆၁  ပု​ရော​ဟိတ်​အမျိုး​ထဲ​မှာ  ဟ​ဗာ​ယ​ရဲ့​သား​မြေး၊  ဟက္ကုတ်​ရဲ့​သား​မြေး၊+  ဂိလဒ်​ပြည်​သား  ဗာ​ဇိ​လဲ​ရဲ့  သမီး​တစ်​ယောက်​နဲ့  လက်​ထပ်​ပြီး  အဲဒီ​မိသားစု​နာမည်​ကို  ခံ​ယူ​လိုက်​တဲ့  ဗာ​ဇိ​လဲ​ရဲ့+  သား​မြေး​တို့  ဖြစ်​တယ်။ ၆၂  ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း​ထဲ​မှာ သူတို့​ပါ​မပါ ရှာပေမဲ့​လည်း မတွေ့​တဲ့​အတွက်  အတည်​ပြု​လို့​မရ​ဘူး။  ဒါ​ကြောင့် သူတို့​ဟာ ပု​ရော​ဟိတ်​အဖွဲ့​ဝင်ဖြစ်​ဖို့ အရည်​အချင်း မပြည့်​မီ​ကြ​ဘူး။+ ၆၃  ဒါ​နဲ့ ဘုရင်​ခံ​က* ဥ​ရိမ်​နဲ့​သုမိမ်​ကို သုံး​ပြီး မေး​မြန်း​နိုင်​တဲ့ ပု​ရော​ဟိတ် မရှိ​မချင်း+ အသန့်​ရှင်း​ဆုံး​အရာတွေ​ကို သူတို့​မစား​ရ​ဘူး​လို့+ အမိန့်​ချလိုက်​တယ်။ ၆၄  လူ​တစ်​စု​လုံး​ရဲ့  လူ​ဦး​ရေ​က ၄၂,၃၆၀ ရှိ​တယ်။+ ၆၅  ဒါ့​အပြင် ကျွန်​ယောက်ျား ကျွန်​မိန်း​မ ၇,၃၃၇ ယောက်၊  သီချင်း​သည်  ယောက်ျား​မိန်းမ​  ၂၀၀ ရှိ​တယ်။ ၆၆  မြင်း ၇၃၆ ကောင်၊ လား ၂၄၅ ကောင်၊ ၆၇  ကု​လား​အုတ်   ၄၃၅  ကောင်၊   မြည်း​အကောင်  ၆,၇၂၀  ရှိ​တယ်။ ၆၈  ဂျေရု​ဆ​လင်​မြို့​မှာ​ရှိ​တဲ့ ယေဟောဝါ​ရဲ့ အိမ်​တော်​ကို သူတို့​ရောက်​လာ​တဲ့​အခါ  ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တချို့​က စစ်​မှန်​တဲ့​ဘုရား​သခင်​ရဲ့ အိမ်​တော်​ကို န​ဂို​နေ​ရာ​မှာ ပြန်​တည်​ဆောက်​နိုင်​ဖို့+  စေ​တ​နာ​စိတ်​နဲ့  အလှူ​တွေ ပေး​လှူ​ကြ​တယ်။+ ၆၉  သူတို့​တတ်​နိုင်​တဲ့​အတိုင်း ရွှေ​ဒ​ရက်​မာ* ၆၁,၀၀၀၊ ငွေ​မိုင်​နာ* ၅,၀၀၀၊+ ပု​ရော​ဟိတ်​ဝတ်​လုံ ၁၀၀ ကို စီ​မံ​ကိ​န်း​ဘဏ္ဍာ​တိုက်​မှာ ပေး​လှူ​ကြ​တယ်။ ၇၀  ပု​ရော​ဟိတ်​တွေ၊ လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ၊ သီချင်း​သည်​တွေ၊ တံခါး​စောင့်​တွေ၊ ဗိမာန်​တော်​ကျွန်​တွေ​နဲ့* ပြည်​သူ​ပြည်​သား​တချို့​က  ကိုယ့်​မြို့​ကိုယ့်​ရွာ​မှာ  ပြန်​အခြေ​ချ​ကြ​တယ်။  ဒီ​လို​နဲ့  အစ္စရေး​အားလုံး ကိုယ့်​မြို့​ကိုယ့်​ရွာ​မှာ အခြေ​ချ​ကြ​တယ်။+

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ “နက်​သနင်​တွေ။” မူ​ရင်း၊ “ပေး​အပ်​ခံ​ရ​သူ​တွေ။”
ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ “နက်​သနင်​တွေ​နဲ့။” မူ​ရင်း၊ “ပေး​အပ်​ခံ​ရ​သူ​တွေ​နဲ့။”
ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ “တိ​ရှ​ရိ​သာ။” ပါး​ရှား​ဘုရင်​ခံ​ရဲ့ ဘွဲ့​နာ​မည်။
ဒ​ရက်​မာ​တစ်​ပြား​ဟာ ၈.၄ ဂရမ်​ရှိ​တဲ့ ပါး​ရှား​ရွှေ​ဒင်္ဂါး​နဲ့​ညီ။ ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ​ပါ​တဲ့ ဒ​ရက်​မာ​နဲ့​မတူ။ နောက်​ဆက်​တွဲ ခ​၁၄ ကို​ကြည့်။
ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​မှာ​ပါ​တဲ့ တစ်​မိုင်​နာ​က ၅၇၀ ဂရမ်​နဲ့​ညီ။ နောက်​ဆက်​တွဲ ခ​၁၄ ကို​ကြည့်။
ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ “နက်​သနင်​တွေ​နဲ့။” မူ​ရင်း၊ “ပေး​အပ်​ခံ​ရ​သူ​တွေ​နဲ့။”