မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မာတိကာဆီ ကျော်သွား

သမ္မာကျမ်းစာ

ခေတ် (ခရစ်) သက္ကရာဇ်မတိုင်မီ ဟီဘရူးကျမ်းစောင်တွေ

ကျမ်းနာမည်

ကျမ်းရေးသူ

ရေးတဲ့နေရာ

ပြီးစီးချိန် (ဘီစီ)

ငုံမိတဲ့ကာလ(ဘီစီ)

ကမ္ဘာဦး

မောရှေ

တောကန္တာရ

၁၅၁၃

“အစအဦး” မှ ၁၆၅၇ ထိ

ထွက်မြောက်ရာ

မောရှေ

တောကန္တာရ

၁၅၁၂

၁၆၅၇-၁၅၁၂

ဝတ်ပြုရာ

မောရှေ

တောကန္တာရ

၁၅၁၂

၁ လ (၁၅၁၂)

တောလည်ရာ

မောရှေ

တောကန္တာရ၊ မောဘလွင်ပြင်

၁၄၇၃

၁၅၁၂-၁၄၇၃

တရားဟောရာ

မောရှေ

မောဘလွင်ပြင်

၁၄၇၃

၂ လ (၁၄၇၃)

ယောရှု

ယောရှု

ခါနန်

၁၄၅၀ ခ

၁၄၇၃–၁၄၅၀ ခ

တရားသူကြီး

ရှမွေလ

အစ္စရေး

၁၁၀၀ ခ

၁၄၅၀ ခ–၁၁၂၀ ခ

ရုသ

ရှမွေလ

အစ္စရေး

၁၀၉၀ ခ

တရားသူကြီးခေတ် ၁၁ နှစ်

၁ ရှမွေလ

ရှမွေလ။ ဂဒ်။ နာသန်

အစ္စရေး

၁၀၇၈ ခ

၁၁၈၀ ခ-၁၀၇၈

၂ ရှမွေလ

ဂဒ်။ နာသန်

အစ္စရေး

၁၀၄၀ ခ

၁၀၇၇–၁၀၄၀ ခ

၁ ဘုရင်များ

ယေရမိ

ယုဒပြည်

၅၈၀

၁၀၄၀ ခ-၅၈၀

၂ ဘုရင်များ

ယေရမိ

ယုဒ။ အီဂျစ်

၅၈၀

၉၂၀-၅၈၀

၁ ရာဇဝင်ချုပ်

ဧဇရ

ဂျေရုဆလင် (?)

၄၆၀

၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၉:၄၄ နောက်ပိုင်း

၂ ရာဇဝင်ချုပ်

ဧဇရ

ဂျေရုဆလင် (?)

၄၆၀ ခ

၁၀၇၇ ခ-၅၃၇

ဧဇရ

ဧဇရ

ဂျေရုဆလင်

၄၆၀ ခ

၅၃၇–၄၆၇ ခ

နေဟမိ

နေဟမိ

ဂျေရုဆလင်

၄၄၃ န

၄၅၆–၄၄၃ န

ဧသတာ

မော်ဒကဲ

ရှုရှန်၊ ဧလန်

၄၇၅ ခ

၄၉၃–၄၇၅ ခ

ယောဘ

မောရှေ

တောကန္တာရ

၁၄၇၃ ခ

၁၆၅၇ နဲ့ ၁၄၇၃ ကြား နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ ကျော်

ဆာလံ

ဒါဝိဒ်နဲ့ တခြားသူများ

 

၄၆၀ ခ

 

ပညာအလိမ္မာ

ရှောလမုန်။ အာဂုရ။ လေမွေလ

ဂျေရုဆလင်

၇၁၇ ခ

 

ဒေသနာ

ရှောလမုန်

ဂျေရုဆလင်

၁၀၀၀ မ

 

ရှောလမုန်သီချင်း

ရှောလမုန်

ဂျေရုဆလင်

၁၀၂၀ ခ

 

ဟေရှာယ

ဟေရှာယ

ဂျေရုဆလင်

၇၃၂ န

၇၇၈ ခ–၇၃၂ န

ယေရမိ

ယေရမိ

ယုဒပြည်။ အီဂျစ်

၅၈၀

၆၄၇-၅၈၀

မြည်တမ်းစကား

ယေရမိ

ဂျေရုဆလင်အနီး

၆၀၇

 

ယေဇကျေလ

ယေဇကျေလ

ဗာဗုလုန်

၅၉၁ ခ

၆၁၃–၅၉၁ ခ

ဒံယေလ

ဒံယေလ

ဗာဗုလုန်

၅၃၆ ခ

၆၁၈–၅၃၆ ခ

ဟောရှေ

ဟောရှေ

ရှမာရိ (ခရိုင်)

၇၄၅ န

၈၀၄ မ–၇၄၅ န

ယောလ

ယောလ

ယုဒပြည်

၈၂၀ ခ (?)

 

အာမုတ်

အာမုတ်

ယုဒပြည်

၈၀၄ ခ

 

သြဗဒိ

သြဗဒိ

 

၆၀၇ ခ

 

ယောန

ယောန

 

၈၄၄ ခ

 

မိက္ခာ

မိက္ခာ

ယုဒပြည်

၇၁၇ မ

၇၇၇ ခ-၇၁၇

နာဟုံ

နာဟုံ

ယုဒပြည်

၆၃၂ မ

 

ဟဗက္ကုတ်

ဟဗက္ကုတ်

ယုဒပြည်

၆၂၈ ခ (?)

 

ဇေဖနိ

ဇေဖနိ

ယုဒပြည်

၆၄၈ မ

 

ဟဂ္ဂဲ

ဟဂ္ဂဲ

ဂျေရုဆလင် ပြန်လည်တည်ထောင်ပြီး

၅၂၀

၁၁၂ ရက် (၅၂၀)

ဇာခရိ

ဇာခရိ

ဂျေရုဆလင်

ပြန်လည်တည်ထောင်ပြီး ၅၁၈

၅၂၀-၅၁၈

မာလခိ

မာလခိ

ဂျေရုဆလင်ပြန်လည်တည်ထောင်ပြီး

၄၄၃ န

 

ခေတ် (ခရစ်) သက္ကရာဇ်အတွင်း ရေးသားတဲ့ ဂရိကျမ်းစောင်

ကျမ်းနာမည်

ကျမ်းရေးသူ

ရေးတဲ့နေရာ

ပြီးစီးချိန် (အေဒီ)

ငုံမိတဲ့ကာလ

မဿဲ

မဿဲ

အစ္စရေး

၄၁ ခ

ဘီစီ ၂–အေဒီ ၃၃

မာကု

မာကု

ရောမ

၆၀-၆၅ ခ

အေဒီ ၂၉-၃၃

လုကာ

လုကာ

ကဲသရိ

၅၆-၅၈ ခ

ဘီစီ ၃–အေဒီ ၃၃

ယောဟန်

တမန်တော်ယောဟန်

ဧဖက် (သို့) အနီးတစ်ဝိုက်

၉၈ ခ

ပို့စာများပြီးနောက် အေဒီ ၂၉-၃၃

တမန်တော်

လုကာ

ရောမ

၆၁ ခ

အေဒီ ၃၃-၆၁ ခ

ရောမ

ပေါလု

ကောရိန္သု

၅၆ ခ

 

၁ ကောရိန္သု

ပေါလု

ဧဖက်

၅၅ ခ

 

၂ ကောရိန္သု

ပေါလု

မက်ဆီဒိုးနီးယား

၅၅ ခ

 

ဂလာတိ

ပေါလု

ကောရိန္သု (သို့) ဆီးရီး ယားပြည် အန္တိအုတ်

၅၀-၅၂ ခ

 

ဧဖက်

ပေါလု

ရောမ

၆၀-၆၁ ခ

 

ဖိလိပ္ပိ

ပေါလု

ရောမ

၆၀-၆၁ ခ

 

ကောလောသဲ

ပေါလု

ရောမ

၆၀-၆၁ ခ

 

၁ သက်သာလောနိတ်

ပေါလု

ကောရိန္သု

၅၀ ခ

 

၂ သက်သာလောနိတ်

ပေါလု

ကောရိန္သု

၅၁ ခ

 

၁ တိမောသေ

ပေါလု

မက်ဆီဒိုးနီးယား

၆၁-၆၄ ခ

 

၂ တိမောသေ

ပေါလု

ရောမ

၆၅ ခ

 

တိတု

ပေါလု

မက်ဆီဒိုးနီးယား (?)

၆၁-၆၄ ခ

 

ဖိလေမုန်

ပေါလု

ရောမ

၆၀-၆၁ ခ

 

ဟီဘရူး

ပေါလု

ရောမ

၆၁ ခ

 

ယာကုပ်

ယာကုပ် (ယေရှုညီ)

ဂျေရုဆလင်

၆၂ မ

 

၁ ပေတရု

ပေတရု

ဗာဗုလုန်

၆၂-၆၄ ခ

 

၂ ပေတရု

ပေတရု

ဗာဗုလုန် (?)

၆၄ ခ

 

၁ ယောဟန်

တမန်တော် ယောဟန်

ဧဖက်၊ (သို့) အနီးတစ်ဝိုက်

၉၈ ခ

 

၂ ယောဟန်

တမန်တော် ယောဟန်

ဧဖက်၊ (သို့) အနီးတစ်ဝိုက်

၉၈ ခ

 

၃ ယောဟန်

တမန်တော် ယောဟန်

ဧဖက်၊ (သို့) အနီးတစ်ဝိုက်

၉၈ ခ

 

ယုဒ

ယုဒ (ယေရှုညီ)

အစ္စရေး (?)

၆၅ ခ

 

ဗျာဒိတ်

တမန်တော် ယောဟန်

ပတ်မု

၉၆ ခ

 

[ကျမ်းရေးသူနာမည်၊ ရေးတဲ့နေရာတချို့ မသေချာပါ။ ရက်စွဲတချို့မှာ ခန့်မှန်းချက်သာ ဖြစ်ပြီး န=“နောက်ပိုင်း”၊ မ=“မတိုင်မီ”၊ ခ=“ခန့်၊ ဝန်းကျင်” ကိုဆိုလိုပါတယ်။]