ယောဟန် ၁၇:၁-၂၆

၁၇  ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှ ယေရှုသည် ကောင်းကင်သို့ မျှော်ကြည့်၍ ဤသို့မြွက်ဆို၏။ “အိုအဖ၊ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သားတော်သည် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေခွင့်ရရန် သားတော်၏ဘုန်းကို ထင်ရှားစေတော်မူပါ။ ၂  အကြောင်းမူကား သားတော်သည် မိမိ၌ ပေးအပ်ထားသူအားလုံးကို ထာဝရအသက်ပေးနိုင်ရန် ကိုယ်တော်သည် လူအပေါင်းတို့အပေါ် အုပ်စိုးရသောအခွင့်အာဏာကို သားတော်အား ပေးတော်မူပြီ။ ၃  ထာဝရအသက်ရရန် မှန်သောဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူသော ကိုယ်တော်နှင့် စေလွှတ်ခြင်းခံရသော ယေရှုခရစ်တို့နှင့်ဆိုင်သည့် အသိပညာကို သူတို့ဆည်းပူးနေရမည်။ ၄  ကျွန်ုပ်အား ကိုယ်တော်ပေးအပ်သည့်အမှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးပြီဖြစ်၍ မြေကြီးပေါ်မှာ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေပါပြီ။ ၅  အိုအဖ၊ ဤလောကမတည်မီ ကိုယ်တော်ထံ၌ ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသော ဘုန်းအသရေမျိုးဖြင့် ယခုလည်း ကျွန်ုပ်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေတော်မူပါ။ ၆  “ဤလောကထဲမှ ယူ၍ကျွန်ုပ်ကို ပေးအပ်တော်မူသောသူတို့အား ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏နာမကို ဖော်ပြပါပြီ။ ထိုသူတို့ကို ကိုယ်တော်ပိုင်တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏တရားစကားတော်ကို သူတို့သည် စောင့်ရှောက်ကြပါပြီ။ ၇  ကျွန်ုပ်ကို ပေးအပ်ထားသမျှသည် ကိုယ်တော်ထံမှဖြစ်ကြောင်း ယခုသူတို့သိကြပါပြီ။ ၈  အကြောင်းမူကား ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်သမျှစကားကို သူတို့အား ကျွန်ုပ်ပေး၍ သူတို့သည် ခံယူကြပါ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြွလာကြောင်း အတပ်သိကြပါ၏။ ကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော်စေလွှတ်ကြောင်း ကိုလည်းယုံကြပါပြီ။ ၉  သူတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်ပါ၏။ လောကအတွက် တောင်းလျှောက်သည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်ထားသူတို့မူကား ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြသောကြောင့် ထိုသူတို့အတွက် တောင်းလျှောက်ပါ၏။ ၁၀  ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှကို ကိုယ်တော်ပိုင်ပါ၏။ ကိုယ်တော် ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုလည်း ကျွန်ုပ်ပိုင်ပါ၏။ ထိုအရာများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ဘုန်းထင်ရှားပါ၏။ ၁၁  “ကျွန်ုပ်သည် ဤလောက၌ မရှိတော့ဘဲ ကိုယ်တော်ထံသို့ လာရပါတော့မည်။ ဤသူတို့မူကား ဤလောက၌ ရှိနေရစ်ပါမည်။ သန့်ရှင်းတော်မူသောအဖ၊ ကျွန်ုပ်တို့နည်းတူ သူတို့သည်လည်း တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏နာမတော်အတွက် သူတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါ။ ၁၂  ကျွန်ုပ်သည် သူတို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါ ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်တော်မူသော ကိုယ်တော်၏နာမတော်ကြောင့် သူတို့ကို ကာကွယ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် သူတို့ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမ်းချက်ပြည့်စုံစေရန် ပျက်စီးခြင်း၏သားမှတစ်ပါး မည်သူမျှ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ပါ။ ၁၃  ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံသို့ ယခု လာရပါမည်။ ထိုသူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို အပြည့်အဝခံစားရမည်အကြောင်း ဤလောက၌ရှိနေစဉ် ဤစကားများကို ကျွန်ုပ်ပြောပါ၏။ ၁၄  ကိုယ်တော်၏ တရားစကားတော်ကို သူတို့အား ကျွန်ုပ်ပေးအပ်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ဤလောကနှင့် မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ သူတို့သည်လည်း လောကနှင့် မသက်ဆိုင်သောကြောင့် လောကသည် သူတို့ကိုမုန်းပါ၏။ ၁၅  “သူတို့ကို ဤလောကမှ နုတ်ယူရန် တောင်းလျှောက်သည် မဟုတ်ပါ။ ဆိုးညစ်သူ၏လက်မှ စောင့်ရှောက်တော်မူပါရန် တောင်းလျှောက်ပါ၏။ ၁၆  ကျွန်ုပ်သည် ဤလောကနှင့် မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ သူတို့သည်လည်း လောကနှင့် မသက်ဆိုင်ကြပါ။ ၁၇  အမှန်တရားအားဖြင့် သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏တရားစကားတော်သည် အမှန်တရားဖြစ်ပါ၏။ ၁၈  ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်း သူတို့ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်ပါ၏။ ၁၉  သူတို့သည်လည်း အမှန်တရားအားဖြင့် သန့်ရှင်းမည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်သည် သူတို့အတွက် ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေပါ၏။ ၂၀  “ဤသူတို့အတွက်သာ တောင်းလျှောက်သည် မဟုတ်ပါ။ သူတို့၏စကားကြောင့် ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်လာသူတို့အတွက်လည်း တောင်းလျှောက်ပါ၏။ ၂၁  ထိုသူအပေါင်းတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ကြစေရန် တောင်းလျှောက်ပါ၏။ အို၊ အဖ၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ကိုယ်တော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိသကဲ့သို့ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်း ရှိစေတော်မူပါ။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော်စေလွှတ်တော်မူကြောင်း လောကသည် ယုံကြည်ပါမည်။ ၂၂  ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်သကဲ့သို့ သူတို့သည်လည်း တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်အား ကိုယ်တော်ပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေကို သူတို့အားပေးပါပြီ။ ၂၃  ကျွန်ုပ်သည် သူတို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၍ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိတော်မူခြင်းဖြင့် သူတို့သည် တစ်လုံးတစ်ဝတည်းရှိစေရန်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်အား ချစ်တော်မူသည့်နည်းတူ သူတို့ကိုလည်း ချစ်တော်မူကြောင်း ဤလောက သိစေရန်ဖြစ်ပါ၏။ ၂၄  အိုအဖ၊ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကမတည်မီ ကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍ ပေးတော်မူသောဘုန်းအသရေကို ကျွန်ုပ်အား ပေးအပ်တော်မူသောသူတို့သည် မြင်ရမည်အကြောင်း ကျွန်ုပ်ရှိရာအရပ်၌ သူတို့ကိုလည်း ရှိစေလိုပါ၏။ ၂၅  ဖြောင့်မတ်တော်မူသော အဖ၊ လောကသည် ကိုယ်တော်ကို မသိသော်လည်း ကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကိုစေလွှတ်တော်မူကြောင်း ဤသူတို့လည်းသိကြပါ၏။ ၂၆  ကျွန်ုပ်အား ချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည် သူတို့၌ ရှိစေရန်၊ ကျွန်ုပ်သည် သူတို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိစေရန် ကိုယ်တော်၏နာမတော်ကို သူတို့အားကြားသိစေပါပြီ၊ ထပ်၍ကြားသိစေပါဦးမည်။”

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ