ယောဟန် ၁၄:၁-၃၁

၁၄  “သင်တို့သည် စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြကြလော့။ငါ့ကိုလည်း ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြကြလော့။ ၂  ငါ့အဖ၏အိမ်တော်၌ နေစရာအခန်းများစွာရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင် မဟုတ်ကြောင်းသင်တို့အား ငါပြောမည်။ အကြောင်းမူကား သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ရန် ငါသွားရမည်။ ၃  ငါသည် သွား၍ သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီးလျှင် တစ်ဖန်ပြန်လာမည်။ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေရန် သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ ခေါ်ဆောင်မည်။ ၄  ငါသွားရာအရပ်သို့ ရောက်သော လမ်းခရီးကို သင်တို့သိကြ၏။” ၅  သောမကလည်း “သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားတော်မူမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ သို့ဖြစ်၍ လမ်းခရီးကို မည်သို့သိရပါမည်နည်း” ဟုလျှောက်လေ၏။ ၆  ယေရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ အမှန်တရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုဘဲ အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။ ၇  သင်တို့သည် ငါ့ကိုသိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကိုလည်း သိကြလိမ့်မည်။ ယခုမှစ၍ ခမည်းတော်ကို သင်တို့သိ၍ မြင်ရကြပြီ” ဟုပြန်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ၈  ဖိလိပ္ပုကလည်း “သခင်၊ ခမည်းတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါ။ သို့ပြုလျှင် ကျေနပ်ပါပြီ” ဟုလျှောက်လေ၏။ ၉  ယေရှုက သူ့ကို ဤသို့မိန့်တော်မူ၏။ “ဖိလိပ္ပု၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ဤမျှကြာအောင် နေခဲ့ပြီးမှ ငါ့ကို မသိသေးသလော။ ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် ခမည်းတော်ကိုလည်း မြင်ပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင် ‘ခမည်းတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါ’ ဟုအဘယ်ကြောင့် ဆိုရသနည်း။ ၁၀  ငါသည် ခမည်းတော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၍ ခမည်းတော်သည်လည်း ငါနှင့်တစည်းတလုံးတည်းရှိကြောင်းကို မယုံသလော။ ငါဟောပြောသောစကားကို ငါ့သဘောအတိုင်း ဟောပြောသည်မဟုတ်။ ငါနှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိတော်မူသော ခမည်းတော်သည် မိမိအမှုတော်များကို ပြုတော်မူ၏။ ၁၁  ငါသည် ခမည်းတော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၍ ခမည်းတော်သည်လည်း ငါနှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိတော်မူသည်ကို ယုံကြလော့။ ၁၂  ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် ငါပြုသောအမှုများကို ပြုလိမ့်မည်။ ထိုထက်သာ၍ ကြီးသောအမှုများကိုလည်း ပြုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်ထံ သွားမည်။ ၁၃  သားတော်ကြောင့် ခမည်းတော်ဘုန်းထင်ရှားစေရန် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ သင်တို့တောင်းလျှောက်သမျှကို ငါပြုမည်။ ၁၄  သင်တို့သည် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ တစ်စုံတစ်ခုသောဆုကို တောင်းလျှင် ငါပြုမည်။ ၁၅  “သင်တို့သည် ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ၏ပညတ်များကို စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်။ ၁၆  ငါသည် ခမည်းတော်ကို တောင်းလျှောက်သဖြင့် ခမည်းတော်သည် အခြားသော ကူညီမစသူ*ကို သင်တို့နှင့် အစဉ်ရှိစေရန် ပေးသနားတော်မူလိမ့်မည်။ ၁၇  ထိုကူညီမစသူသည် အမှန်တရားကို ဖော်ပြသော စွမ်းအားတော်ဖြစ်၏။ ထိုစွမ်းအားတော်ကို လောကသည် မသိမမြင်သောကြောင့် မခံယူနိုင်ရာ။ ထိုစွမ်းအားတော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေ၍ သင်တို့၌ ရှိတော်မူသောကြောင့် သင်တို့သိကြ၏။ ၁၈  ငါသည် သင်တို့ကို ခိုကိုးရာမဲ့ပစ်ထားမည်မဟုတ်။ သင်တို့ဆီသို့ ငါလာဦးမည်။ ၁၉  ခဏကြာသော် လောကသည် ငါ့ကို မြင်ရတော့မည်မဟုတ်။ သင်တို့မူကား မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် အသက်ရှင်သောကြောင့် သင်တို့သည်လည်း အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ ၂၀  ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိကြောင်း၊ သင်တို့သည် ငါနှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိ၍ ငါသည်လည်း သင်တို့နှင့် တစည်းတလုံးတည်းရှိကြောင်း ထိုနေ့တွင် သင်တို့ သိကြလိမ့်မည်။ ၂၁  ငါ့ပညတ်များကို ခံယူ၍ စောင့်ရှောက်သောသူသည် ငါ့ကိုချစ်သောသူဖြစ်၏။ ငါ့အား ချစ်သောသူကို ငါ့ခမည်းတော်သည် ချစ်တော်မူမည်။ ငါသည်လည်း ထိုသူကိုချစ်၍ သူ့အား ကိုယ်ကိုထင်ရှားပြမည်။” ၂၂  ယုဒရှကာရုတ်မဟုတ်သော အခြားယုဒက “သခင်၊ လောကအား ကိုယ်ကိုမထင်ရှားပြဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ထင်ရှားပြတော်မူမည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း” ဟုမေးလျှောက်၏။ ၂၃  ယေရှု ဤသို့ဖြေဆိုတော်မူ၏။ “မည်သူမဆို ငါ့ကိုချစ်လျှင် ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည်လည်း ထိုသူကို ချစ်တော်မူမည်။ ငါတို့သည်လည်း ထိုသူထံကြွ၍ သူနှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်။ ၂၄  ငါ့ကိုမချစ်သောသူသည် ငါ၏တရားစကားတော်ကို မစောင့်ရှောက်။ သင်တို့ကြားရသော တရားစကားတော်သည် ငါ၏တရားစကားတော်မဟုတ်။ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်၏တရားစကားတော်ဖြစ်၏။ ၂၅  “ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိနေစဉ် ဤစကားများကို ပြောခဲ့ပြီ။ ၂၆  ခမည်းတော်သည် ငါ၏နာမ၌ စေလွှတ်တော်မူသော ကူညီမစသူ*ဖြစ်သည့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာများကို သွန်သင်တော်မူမည်။ ငါပြောခဲ့သမျှကိုလည်း မှတ်မိစေတော်မူမည်။ ၂၇  ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ ဤလောက ပေးသကဲ့သို့ သင်တို့အား ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့သည် စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ ၂၈  ငါသည် သွားပြီးလျှင် သင်တို့ထံ ပြန်လာဦးမည်ဟု ငါပြောသည်ကို သင်တို့ကြားရပြီ။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုအမှန်ချစ်လျှင် ခမည်းတော်ထံ ငါသွားမည်ကို ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ခမည်းတော်သည် ငါ့ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ၂၉  ထိုအမှုအရာဖြစ်ပျက်သောအခါ သင်တို့ယုံကြည်စေရန် ယခုပင် ငါပြောနှင့်ပြီ။ ၃၀  ယခုမှစ၍ ငါသည် သင်တို့နှင့် များစွာမပြောတော့။ အကြောင်းမူကား ဤလောကကို အစိုးရသောမင်းသည် လာနေပြီ။ လာသော်လည်း ငါ့ကို မချုပ်ကိုင်နိုင်။ ၃၁  သို့ရာတွင် ငါသည် ခမည်းတော်ကိုချစ်ကြောင်း ဤလောကသိစေရန် ခမည်းတော်မိန့်မှာထားသည့်အတိုင်း ငါပြု၏။ သို့ဖြစ်၍ ထကြ၊ ဤအရပ်မှ သွားကြစို့။

အောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဤတွင် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ကို ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တင်စားဖော်ပြထားသည်။
ယောဟန် ၁၄:၁၆ ၏အောက်ခြေမှတ်ချက်ကိုရှု။