မာတိကာဆီ ကျော်သွား

“သတ္တိရှိရှိနဲ့ စလုပ်ဆောင်ပေတော့”

စိုးရိမ်ပူပန်စရာ အခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ယေဟောဝါကို ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ လိုတယ်။ ဒါဝိဒ်ဟာ ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစားရင်း ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြည့်ပါ။

၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၈:၁-၂၀။ ၁ ရှမွေလ ၁၆:၁-၂၃ နဲ့ ၁၇:၁-၅၁ တို့အပေါ် အခြေခံထားတယ်။