သစ္စာရှိပါ၊ ကြောက်စိတ်ကို အနိုင်ယူပါ (လုကာ ၅:၁-၁၁။ မဿဲ ၁၄:၂၃-၂၄။ မဿဲ ၂၆: ၃၁-၇၅)

ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ