ယေဟောဝါ ပဲ့ပြင်သောအခါ စိတ်မပျက်ပါနှင့်! (ယောန ၁:၄-၁၅; ၃:၁-၄:၁၁)

ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ