မာတိကာဆီ ကျော်သွား

‘အမှန်တရားကို သက်သေခံရန် ငါသည် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ’

အမှန်တရားကို သတ္တိရှိရှိ သက်သေခံခဲ့တဲ့ ယေရှုရဲ့ ထူးခြားတဲ့ သွန်သင်ခြင်း အရည်အသွေးကို မှတ်သားပါ။

မဿဲ ၂၁:၂၃-၄၆။ ၂၂:၁၅-၄၆ ကို အခြေခံထားပါတယ်။