မာတိကာဆီ ကျော်သွား

မိမိလူမျိုးကို ယေဟောဝါ ကယ်တင်

ထွက်မြောက်ရာ အခန်းကြီး ၃ ကနေ ၁၅ မှာပါတဲ့ ကျမ်းစာမှတ်တမ်းက သင်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်၊ သက်ဝင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ပင်လယ်နီကို နှစ်ခြမ်းခွဲခဲ့တဲ့ဘုရား ကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သက်သေအထောက်အထားပါပဲ။

ထွက်မြောက်ရာ ၃:​၁-၂၂။ ၄:​၁-၉။ ၅:​၁-၉။ ၆:​၁-၈။ ၇:​၁-၇။ ၁၄:​၅-၁၀၊ ၁၃-၃၁။ ၁၅:​၁-၂၁ ကို အခြေခံထားတယ်။