ဘုရားသခင့် တရားစကားတော်ကို ကြားနာ၍ ကျင့်သုံးသူများ ဖြစ်ကြလော့ (လုကာ ၄:၁-၃၀။ ၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၇:၈-၂၄)

ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ