“ငါသည် သေသည့်တိုင်အောင် ငါ့သမာဓိကိုမစွန့်လွှတ်” (ယောဘ ၁:၁-၂:၁၀; ဒံယေလ ၆:၁-၂၈)

ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ