Na kɨʼɨro nuu xa io

Kuaʼan nuu menú xendɨʼɨ

Testigu Jehová

ñutnuu

Se kuu testigu Jehová unuu kakidatnios xa kakaʼas tnuʼu vaʼa tnuʼu xee

Se kuu testigu Jehová xa neʼes viʼi ka ɨɨn cientu kuia xa kakaʼas tnuʼu vaʼa tnuʼu xee. Te kakaʼas kuenda ɨɨn cientu tuku tnuʼu te viʼika uu cientu ntaka ñuu. ¿Nakuenda io nandɨʼɨ tnio yaʼa? ¿Nanda kakidas xa kakidatnios ndaa ñuñayiu? Nuu videu yaʼa chindeñaʼa xa na kinikan nanda kidatnio se kuu testigu Jehová ndaa ñuñayiu.