Na kɨʼɨro nuu xa io

Revista La Atalaya xi ¡Despertad!

Revistaro kaʼa xa yodo nuu Tutu ii te kuaʼa xa juneʼen viʼika ɨɨn ciento udiko uxi tuku tnuʼu. Revista La Atalaya kachitnuʼuñaʼa xi Tutu ii nakuenda yaʼa xa uʼu ndeʼaro nde kɨu vitna, xiaʼa xa kukanuʼini ñayiu xi tnuʼu vaʼa xa kada Reinu Ianyuux. Dani kida xa jandixaro nuu Jesucristu. Revista ¡Despertad! kachitnuʼuñaʼa nanda kadaro kɨu yaʼaro xa uʼu nde kɨu vitna te taxi tnukanuini xa kaʼa ia nguidavaʼañaʼa xa taxtuia ɨɨn ñuʼu xee nuu kuturo ndavatu.

 

Taxkanu inin chi xa kuu reproductor multimedia.

Página xa vaxi nevaʼa informacioo tuku tnuʼu yaʼa