Na kɨʼɨro nuu xa io

Kuaʼan nuu menú xendɨʼɨ

Testigu Jehová

ñutnuu

¿Yundu taxnuni ñuñayiu?

¿Yundu taxnuni ñuñayiu?

¿Kachi inin xa kuu . . .

  • ... Ianyuux?

  • ... se ñuñayiu?

  • ... ɨɨnka?

 XA KACHI TUTU II

“Ñuñayiu xa taxnuni kuiʼna anu-i.” (1 Juan 5:19, Tnuʼu Vaʼa Tnuʼu Jesucristu.)

“Xijan kuu xa n-kixi Daʼya Yɨɨ Ianyuux ñuñayiu, xa danaa-ia ntdaa xa n-kida kuʼina.” (1 Juan 3:8)

NANDA CHINDEÑAʼA XA NA KINIRO

Kutnuni iniro nakuenda xa io kueʼe xa uʼu ñuñayiu (Apocalipsis 12:12).

Kuneʼero tnukanuini xa kundeturo ɨɨn ñuñayiu vaʼa (1 Juan 2:17).

 ¿KUAʼA XA JANDIXARO XA KAʼA TUTU II?

Vatuka, kundeʼaro uni ni:

  • Yachi danaaia xa taxnuni Xaloko. Taaro Jehová io kuini xa dandɨʼɨ ia xa kida Xaloko ñu-ñayiu. Meeia kaʼa xa “n-danaa-ia kuiʼna” te ndadavaʼaia ndaa xa uʼu kidai (Hebreos 2:14).

  • Ianyuux ngaxi Jesuscristu xa taxnuni ia. Jesús ñatu kuu ɨɨnuu xi Kuiʼna chi Kuiʼna meni xa uʼu kidai ñuñayiu. Ko Ianyuux kaʼa kɨu na taxnuni Cristu: “Kundaʼu ini ia ñayiu kuu vii ini te se kundaʼu [...]. Ditaia ndaa ñayiu kida xa uʼu” (Salmo 72:13, 14, Traducción del Nuevo Mundo).

  • Ianyuux ña kuaʼa xa kaʼa veteia. Tutu ii kaʼa ndaa xa “Ianyuux ma kuaʼa xa kaʼa veteia” (Hebreos 6:18). Kuxa, kɨu kaʼaia xa kadaia, xetnaʼa (Isa-ías 55:10, 11). Te xa kaʼaia xa “[kee] kuiʼna ñuñayiu” (Juan 12:31, Tnuʼu Vaʼa Tnuʼu Jesucristu).

 KAJATNUʼUN MEEN

¿Nanda koo ñuñayiu kɨu xa ma taxnuni Xaloko?

Xaʼa naniʼin, kaʼun Tutu ii SALMO 37:10, 11 xi APOCALIPSIS 21:3, 4.