Na kɨʼɨro nuu xa io

Kuaʼan nuu menú xendɨʼɨ

Testigu Jehová

ñutnuu

Tna kuia kueʼe testigu Jehová kanatakaro ndɨ uni kɨu

Tna kuia, se ka kuu testigu Jehová kanataka tnaʼa kaʼnus uni kɨu. Kuaʼakan nanda ku xa da nataka tnaʼaro.

 

Nandukun te kɨʼɨn