Ir al contenido

VIDEO ÑA̱ DIBUJO

Ndáa ki̱ʼva natúʼún xíʼin na̱ yiváún

Ndáa ki̱ʼva natúʼún xíʼin na̱ yiváún

¿Á íxayo̱ʼvi̱ña xíʼún natúʼún xíʼin na̱ yiváún? Yóʼo kivi ndani̱ʼún consejo ña̱ chindeétáʼan xíʼún ña̱ viíní natúʼún xíʼinna.