Ir al contenido

PREGUNTA ÑA̱ KÉʼÉ NA̱ VA̱LÍ KÚA̱AN

¿Nda̱chun ndáyáʼviní keʼéyó oración?

¿Nda̱chun ndáyáʼviní keʼéyó oración?

Ku̱a̱ʼání na̱ va̱lí kúa̱an na̱ íyo chí Estados Unidos kéʼéna oración nu̱ú Ndióxi̱, soo loʼova kúú na̱ kéʼé oración ndiʼi ki̱vi̱. Sana savana ndákanixi̱nína ña̱yóʼo: “¿Á chíndeétáʼan kuití oración xíʼi̱n ña̱ va̱ʼa kunii̱?”.

 ¿Ndáaña kúú oración?

Ña̱ keʼéyó oración kúú ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼin Jehová ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa. Ni káʼnuníkara nu̱ú miíyó na̱ yiví, soo “va̱ása xíká íyora nu̱ú iin iinyó” (Hechos 17:27). Ta ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱yóʼo xíʼinyó: “Kuyatinndó nu̱ú Ndióxi̱ ta ta̱kán kuyatinra nu̱úndó” (Santiago 4:8).

¿Ndáaña kivi keʼún ña̱ va̱ʼa kuyatiún nu̱ú Ndióxi̱?

  • Tá kéʼéyó oración saá kúú ña̱ káʼa̱nyó xíʼinra.

  • Tá káʼviyó Biblia saá kúú ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinyó.

Tá ná keʼún oración ta kaʼviún Biblia, ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼún ña̱ va̱ʼaníka koún migo Ndióxi̱.

“Ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼin Jehová iin Ndióxi̱ ta̱ káʼnuní, ña̱yóʼo kúú iin ña̱ ndáyáʼviní kivi keʼé miíyó na̱ yiví” (ta̱ Jeremy).

“Tá káʼi̱n xíʼin Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼi̱, ña̱yóʼo chíndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ yatinka koi̱ xíʼinra” (ñá Miranda).

 ¿Á ndixa xíniso̱ʼo Ndióxi̱ ña̱ káʼi̱n xíʼinra?

Ni kándíxaún Ndióxi̱ ta ni kéʼún oración nu̱úra, kivi ixayo̱ʼvi̱ña xíʼún ña̱ ndakanixi̱níún ña̱ xíniso̱ʼora ña̱ káʼún xíʼinra. Soo ni saá, ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱ xíniso̱ʼo Jehová ndiʼi ña̱ káʼa̱nyó xíʼinra (Salmo 65:2). Ta káʼa̱nra xíʼinyó ña̱ ná ka̱ʼa̱nyó xíʼinra xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ sándi̱ʼi̱-iniyó. ¿Nda̱chun? Saáchi Ndióxi̱ ndíʼi̱ní-inira xa̱ʼa̱yó (1 Pedro 5:7).

Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Á ndiʼi ki̱vi̱ káʼún xíʼin na̱ migoún? Saátu kivi ka̱ʼún xíʼin Ndióxi̱. Ndiʼi ki̱vi̱ ka̱ʼún xíʼinra ta kuniñúʼún ki̱vi̱ra, Jehová (Salmo 86:5-7; 88:9). Ña̱ Biblia káʼa̱nña xíʼinyó ña̱ ná ka̱ʼa̱n ni̱ʼiyó xíʼinra (1 Tesalonicenses 5:17).

“Ti̱xin oración kúú ña̱ káʼi̱n xíʼin yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví, ta káʼi̱n xíʼinra xíʼin ndiʼi níma̱i̱” (ta̱ Moises).

“Káʼi̱n xíʼin Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼvi, nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼíi̱ xíʼin siʼíi̱ ta saátu xíʼin na̱ migoi̱” (ñá Karen).

 ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kivi ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ tá kéʼíi̱ oración?

Ña̱ Biblia káchiña: “Nda̱a̱ ndáaka ña̱ ndóʼondó ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ña, kuakundáʼvindó nu̱úra ta taxindó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra ta ndukúndó ña̱ xíniñúʼundó nu̱úra” (Filipenses 4:6).

¿Á kúni̱ kachi ña̱yóʼo ña̱ kivi ka̱ʼún xíʼinra xa̱ʼa̱ ndiʼi tu̱ndóʼo ña̱ ndóʼún? Kiviva ka̱ʼún xíʼinra xa̱ʼa̱ña. Ta ña̱ Biblia káʼa̱nña xíʼinyó ña̱ ná keʼéyó ña̱yóʼo: “Ndaʼa̱ Jehová sandákoún ña̱ sándi̱ʼi̱-iniún, ta miíra chindeé yóʼó” (Salmo 55:22).

Soo su̱ví nda̱saa tu̱ndóʼo ña̱ ndóʼún ka̱ʼún xíʼinra xa̱ʼa̱. Iin ñá loʼo ñá naní Chantelle káchiñá: “Su̱ví ndixa miga Jehová koi̱ tá ná ka̱ʼa̱n kuitíi̱ xíʼinra ña̱ chindeétáʼanra xíʼi̱n”. Ta káʼa̱nkañá: “Ña̱ ndákanixi̱níi̱ siʼna keʼéyó kúú ña̱ taxiyó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra, ta ku̱a̱ʼání kúú ña̱ʼa ña̱ kivi taxiyó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱”.

Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kúni̱ún taxiún tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱? Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ʼa ña̱ kivi taxiún tíxa̱ʼvi xa̱ʼa̱ ndaʼa̱ Jehová vitin.

“Nda̱a̱ tá xítoyó iin yita ña̱ liviní, kivi keʼéyó iin oración nu̱ú Jehová ta taxiyó tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱ña” (ñá Anita).

“Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ iin versículo ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia ña̱ kútóoníún á xa̱ʼa̱ iin ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Jehová ña̱ ndákanda̱ní-iniún xíʼin, tándi̱ʼi táxi tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo” (ta̱ Brian).