Ir al contenido

ÑA̱ NDÁKA̱TU̱ʼUN NA̱ VA̱LÍ KÚA̱AN

¿Ndáa ki̱ʼva kivi chindeétáʼan ña̱ Biblia xíʼi̱n? Táʼví u̱vi̱: Sakuaʼa ña̱ kusi̱í-iniún kaʼviún ña̱ Biblia

¿Ndáa ki̱ʼva kivi chindeétáʼan ña̱ Biblia xíʼi̱n? Táʼví u̱vi̱: Sakuaʼa ña̱ kusi̱í-iniún kaʼviún ña̱ Biblia

“Sana kúxuxáún kaʼviún Biblia xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása xíni̱ún ndáa ki̱ʼva kaʼviúnña”, káchi iin ta̱ loʼo ta̱ nani Will.

¿Á kúni̱ún kunda̱a̱-iniún ndáa ki̱ʼva kusi̱í-iniún ña̱ kaʼviún Biblia? Ña̱ artículo yóʼo chindeétáʼan xíʼún.

 Ndakanixi̱ní ña̱ miíún kúú na̱ ndóʼo ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱

Ña̱yóʼo kúú ña̱ kivi keʼún:

 1. Ndaka̱xin iin relato ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia ña̱ kúni̱ún kaʼviún. Ña̱yóʼo kivi kooña iin ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱, iin táʼví ña̱ Evangelio ta kivitu kuniñúʼún ña̱ nani nu̱ú káʼvina Biblia ta nátúʼunna xa̱ʼa̱ña ña̱ va̱xi nu̱ú jw.org.

 2. Kaʼvi ña̱ relato yóʼo. Kivi kaʼvi iinlá miíúnña á xíʼin na̱ veʼún á na̱ migoún. Iinna kivi kaʼvi na̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ña ta inkana kaʼvi ña̱ káʼa̱n inka na̱ yiví na̱ va̱xi nu̱ú ña̱ káʼviún.

 3. Keʼé iin ña̱yóʼo:

  • Sánana ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ káʼviún, ta sánanaña nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱uña ta kaʼyí iin tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱nanaún.

  • Kaʼyí xa̱ʼa̱ na̱ káʼviún xa̱ʼa̱, ta kúú tá káʼviún xa̱ʼa̱ iin na̱ nda̱kú ni̱xi̱yo ini xíʼin Ndióxi̱ chi̱táʼan ña̱ va̱ʼa ke̱ʼéna xíʼin ña̱ va̱ʼa nda̱kiʼinna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo.

  • Nda̱ka̱tu̱ʼún iinna xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u. Keʼé ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví na̱ ndákatu̱ʼun inkana xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u.

  • Tá iin na̱ ka̱ʼviún xa̱ʼa̱ nda̱kaxinna ke̱ʼéna iin ña̱ va̱ása va̱ʼa, ndakanixi̱ní ndáaña xi̱niñúʼu keʼéna. Tá kúú, ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱ ndo̱ʼo ta̱ pedro tá ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ va̱ása xíni̱ra ta̱ Jesús (Marcos 14:66-72). ¿Ndáaña xi̱niñúʼu keʼé ta̱ Pedro?

  • Tá kútóún kaʼyíún, kaʼyí iin historia xa̱ʼa̱ iin na̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱ ta ka̱ʼa̱n ndáaña sákuaʼún xíʼin ña̱yóʼo (Romanos 15:4).

   Kivi ndakanixi̱níún ña̱ miíún kúú na̱ ndóʼo ña̱ káʼviún nu̱ú Biblia.

 Nandukú xa̱ʼa̱ña

Tá ná kiʼún kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ káʼviún xa̱ʼa̱ ndaniʼún ña̱ ndáyáʼviní sava yichi̱ iin á u̱vi̱ tu̱ʼun ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ ndáyáʼviní.

Tá kúú chitáʼan ña̱ káʼa̱n Mateo 28:7 xíʼin Marcos 16:7.

 • ¿Nda̱chun ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Marcos ña̱ ki̱ta ta̱ Jesús nu̱ú na̱ discípulo ta saátu “nu̱ú ta̱ pedro”?

 • Ña̱ chindeétáʼan xíʼún: Ta̱ marcos va̱ása níxinira ña̱yóʼo sana ta̱ Pedro kúú ta̱ na̱túʼun xíʼinra xa̱ʼa̱ña.

 • Ña̱ ndáyáʼvi ña̱ káʼa̱n Biblia xa̱ʼa̱: ¿Nda̱chun va̱ʼa sa̱ndíkoña-ini ta̱ Pedro tá ku̱nda̱a̱-inira ña̱ kúni̱ ta̱ Jesús kunira miíra? (Marcos 14:66-72). ¿Ndáa ki̱ʼva ni̱na̱ʼa̱ ta̱ Jesús nu̱ú ta̱ Pedro ña̱ va̱ʼaní migo kúúra? ¿Ndáa ki̱ʼva kundikún yichi̱ ta̱ Jesús tá kúni̱ún koún iin migo na̱ va̱ʼaní?

Tá miíún ndóʼo ña̱ káʼviún túviún ta nándukún xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo, kúsi̱íka-iniún xíʼin ña̱ káʼviún nu̱ú Biblia.