Ir al contenido

ÑA̱ NDÁKA̱TU̱ʼUN NA̱ VA̱LÍ KÚA̱AN

¿Á kúi̱ iin na̱ yiví na̱ ndakú-ini tá yáʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo?

¿Á kúi̱ iin na̱ yiví na̱ ndakú-ini tá yáʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo?

¿Á xa̱a̱ yáʼún nu̱ú sava tu̱ndóʼo yóʼo?

 • Tá ni̱xi̱ʼi̱ iin na̱ kúʼvi̱ní-iniún xíniún.

 • Tá kúúmiíún iin kue̱ʼe̱ ña̱ kǒo kívi ndaʼún xíʼin.

 • Tá ni̱ya̱ʼún nu̱ú iin tu̱ndóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní ku̱un sa̱vi̱ á ña̱ ni̱ta̱an á inkaka ña̱ʼa.

Ndiʼiyó xíniñúʼu ndakú koo iniyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ ndeéní. Ta saátu káʼa̱n na̱ xíni̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ña̱ xíniñúʼu ndakú koo iniyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo ndiʼi ki̱vi̱. ¿Nda̱chun? Saáchi ni válíní tu̱ndóʼo yóʼo nda̱a̱ kivi kani kue̱ʼe̱ miíyó xíʼin ña̱yóʼo. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, nda̱a̱ ndáaka tu̱ndóʼo yáʼún nu̱ú ndáyáʼviní ndakú koo iniún.

 ¿Ndáaña kúni̱ kachi tu̱ʼun resiliencia?

Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ kundeé-iniyó ni nda̱a̱ ndáaka tu̱ndóʼo va̱xi nu̱úyó ta kúchiñuyó yáʼayó nu̱ú ña̱yóʼo. Na̱ yiví na̱ kúndeé-ini kúúmiívana tu̱ndóʼo, nda̱a̱ táki̱ʼva ndóʼo ndiʼi na̱ yiví, soo kúchiñuvana yáʼana nu̱úña. Sana ni̱xo̱ʼvi̱nína xíʼin ña̱ ndo̱ʼona, soo va̱ása ndákava-inina, chi nu̱úka ña̱yóʼo, na̱ ndúndakú-iniva kúúna.

Ni ndeéní káni ta̱chí kǒo ña̱ʼa ndóʼo tú palmera: ndátaʼnu̱nú soo tándi̱ʼi ndúnda̱kú tukunú. Saátu kivi keʼé miíún.

 ¿Nda̱chun xíniñúʼu ndakú koo iniún?

 • Saáchi ndiʼivayó yáʼa nu̱ú tu̱ndóʼo. Ña̱ Biblia káʼa̱nña “su̱ví ndiʼi tiempoví kúchiñu na̱ kama xínu, [...] ni na̱ xíni̱ní su̱ví ndiʼi tiempo va̱ʼa kána ña̱ kéʼéna. Chi ndiʼivayó ndákava tu̱ndóʼo nu̱ú” (Eclesiastés 9:11). ¿Ndáaña kúni̱ kachi ña̱yóʼo? Saáchi nda̱a̱ na̱ yiví va̱ʼa xóʼvi̱vana, ni kǒo níkeʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa.

 • Saáchi ña̱ ndakú íyo iniún kundaaña yóʼó. Iin ta̱ táxi consejo ti̱xin escuela káʼa̱nra ña̱ ku̱a̱ʼáníka na̱ va̱lí xáʼa̱n nu̱úra xa̱ʼa̱ ña̱ sáa̱nína chi va̱ása va̱ʼa níkana examen ña̱ ke̱ʼéna á ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼa̱na nu̱ú ña̱ Internet. Sana su̱ví ña̱ ndeéví kúú ña̱ ndóʼona, soo ta̱ ta̱a yóʼo káʼa̱nra “tá kǒo kíʼinna kuenta xíʼin ña̱ ndákanixi̱nína nda̱a̱ kivi ndakavaní-inina xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo á nda̱a̱ kivi kundoʼona inkaka ña̱ʼa”. *

 • Saáchi tá ndakú-iniún kivi chindeéña yóʼó tá ná kuchéún. Ta̱ doctor Richard Lerner káʼa̱nra xa̱ʼa̱ sava ña̱ sáxo̱ʼvi̱ miíyó, káchira: “Ña̱ ku̱chiñún ni̱ya̱ʼún nu̱ú tu̱ndóʼo ta kíxáʼún ndúkún ki̱ʼva ña̱ keʼún inkaka ña̱ʼa ña̱ kúni̱ún, saá kúú ña̱ náʼún ña̱ kúún iin na̱ yiví na̱ xu̱xa-ini”. *

 ¿Ndáaña keʼún ña̱ va̱ʼa ndakúka koo iniún?

 • Sakuaʼún ndakuniún ña̱ ndóʼún. Sakuaʼa ndakuniún tu̱ndóʼo ña̱ ndeé ña̱ yáʼún nu̱ú ta saátu ndakuniún tu̱ndóʼo ña̱ va̱ása ndeé va̱ʼa. Ña̱ Biblia káʼa̱nña “iin na̱ kíʼvi kamaní sáa̱na, soo iin ta̱a ta̱ ndíchi ndákanixi̱ní kǒo kíʼinra kuenta xíʼin ña̱ káʼa̱n ndi̱va̱ʼana xíʼinra” (Proverbios 12:16). Va̱ása taxiún ña̱ ná sandákava nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa iniún.

  “Na̱ xáʼa̱n xíʼi̱n escuela ndeéní ndásaana ku̱a̱chi válí ña̱ ndóʼona. Soo na̱ migona na̱ kúúmiína nu̱ú Internet káʼa̱nkana xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíʼinna. Soo tá ndíʼi na̱yóʼo kǒo xíni̱kana ndáaña keʼéna xíʼin ña̱ ndóʼona” (Joanne).

 • Sakuaʼa xíʼin ña̱ kéʼé inkana. Iin proverbio ña̱ va̱xi nu̱ú Biblia káʼa̱nña: “Ka̱a xíʼin ka̱a ndásaxi̱ínña yuʼú táʼanña. Ki̱ʼva saá chíndeétáʼan iin ta̱a xíʼin migora” (Proverbios 27:17). Ku̱a̱ʼání ña̱ kivi sakuaʼún xíʼin ña̱ ndo̱ʼo na̱ yiví na̱ ni̱ya̱ʼa nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ ndeéní.

  “Tá ná ka̱ʼún xíʼin inkana, kiʼún kuenta ña̱ ni̱ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ ndeéní, soo vitin xa̱a̱ íyo va̱ʼavana. Kivi nda̱ka̱tu̱ʼún miína ndáaña kúú ña̱ ke̱ʼéna ta ndáaña kúú ña̱ kǒo níkeʼéna tá ni̱ya̱ʼana nu̱ú tu̱ndóʼo kán” (Julia).

 • Kúee koo iniún. Ña̱ Biblia káchiña: “Sana nda̱a̱ u̱xa̱ yichi̱ ndakava na̱ kéʼé ña̱ nda̱kú, soo ndako̱ovana” (Proverbios 24:16). Xíniñúʼu ku̱a̱ʼání tiempo ya̱ʼa saáví ya̱ʼa tu̱ndóʼo nu̱ún, ña̱kán sava yichi̱ va̱ása va̱ʼa kuniún. Ña̱ ndáyáʼvika kúú ña̱ chika̱ún ndee̱ ña̱ ya̱ʼún nu̱ú tu̱ndóʼo yóʼo.

  “Tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kítaún nu̱ú tu̱ndóʼo, ña̱ ndáyáʼvika kúú ña̱ xíniñúʼu va̱ʼa kuniún, soo ku̱a̱ʼá loʼo tiempo ya̱ʼa saáví nduva̱ʼún. Kíʼi̱n kuenta ña̱ loʼo tá loʼo ndúva̱ʼa iniyó” (Andrea).

 • Taxi tíxa̱ʼvi xa̱ʼa̱ ña̱ kúúmiíún. Ña̱ Biblia káchiña: “Taxindó tíxa̱ʼvi” (Colosenses 3:15). Ni ndeéní tu̱ndóʼo ña̱ yáʼún nu̱ú, ndiʼi tiempova íyo ña̱ʼa ña̱ kivi taxiyó tíxa̱ʼvi xa̱ʼa̱. Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ u̱ni̱ ña̱ʼa ña̱ táxi ña̱ kúsi̱í-iniún.

  “Tá ndóʼoyó iin ña̱ va̱ása va̱ʼa, sana ndi̱ku̱n ndákanixi̱níyó ‘¿Nda̱chun ndóʼi̱ ña̱yóʼo?’. Soo tá ndakú-iniún va̱ása kundi̱ʼi̱ní-iniún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Tasaá va̱ʼa kuniún ta taxiún tíxa̱ʼvi xa̱ʼa̱ ña̱ kúúmiíún xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ kivi keʼún” (Samanta).

 • Chika̱ún ndee̱ ña̱ keʼún ña̱ va̱ʼa. Ta̱ apóstol Pablo káchira: “Chi sa̱kuaʼi̱ kusi̱í-inii̱ ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ yáʼi̱ nu̱ú” (Filipenses 4:11). Ta̱ apóstol Pablo kǒo níkivi kasira nu̱ú tu̱ndóʼo ña̱ xi̱yaʼara nu̱ú, soo viíva xi̱ndakanixi̱níra xa̱ʼa̱ tu̱ndóʼo ña̱ xi̱yaʼara. Ndiʼiva tiempo xi̱chika̱a̱ra ndee̱ ña̱ vií xi̱ndakanixi̱níra.

  “Kíʼi̱n kuenta tá yáʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo, ña̱ siʼnaka kúni̱i̱ keʼíi̱ va̱ása va̱ʼa kánaña. Chíka̱i̱ ndee̱ ña̱ vií keʼíi̱ ña̱ʼa ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ yáʼi̱ nu̱ú. Ta ña̱yóʼo chindeéña miíi̱ ta saátu na̱ yiví na̱ íyo yatin xíʼi̱n” (Matthew).

 • Natúʼun xíʼin Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼún. Ña̱ Biblia káʼa̱nña ña̱yóʼo xíʼún: “Ndaʼa̱ Jehová sandákoún ña̱ sándi̱ʼi̱-iniún, ta miíra chindeé yóʼó. Chi va̱ása sándakoora na̱ xíniso̱ʼo ña̱ káʼa̱nra” (Salmo 55:22). Ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼin Jehová su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa kuni kuitíyó kúú ña̱yóʼo. Tá káʼún xíʼin Jehová nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ káʼa̱n xíʼin na̱ yiví saá íyoún, ta kúni̱ra xínira yóʼó ta ndíʼi̱-inira xa̱ʼún (1 Pedro 5:7).

  “Tá yáʼi̱ nu̱ú tu̱ndóʼo va̱ása íyo iinlá miíi̱ saáchi íyo Jehová xíʼi̱n, ta káʼi̱n xíʼinra xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼi̱ ta táxii̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéra xíʼi̱n. Tasaá kíxáʼíi̱ vií ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼi̱. Ndáyáʼviní ña̱ ka̱ʼa̱nyó xíʼin Jehová” (Carlos).

^ párr. 8 Libro ña̱ naní Disconnected, de Thomas Kersting.

^ párr. 9 Libro ña̱ naní The Good Teen—Rescuing Adolescence From the Myths of the Storm and Stress Years.