Ir al contenido

ÑA̱ NDÁKA̱TU̱ʼUN NA̱ VA̱LÍ KÚA̱AN

¿Ndáaña keʼíi̱ tá veʼi̱ xíniñúʼu kaʼvii̱?

¿Ndáaña keʼíi̱ tá veʼi̱ xíniñúʼu kaʼvii̱?

Ku̱a̱ʼání na̱ va̱lí veʼena káʼvina vitin, ta ña̱yóʼo ndu̱uña escuelana. ¿Á saá kéʼé miíún? ¿Ndáaña kivi keʼún ña̱ sakuaʼa va̱ʼakaún? Yóʼo va̱xi sava ña̱ kivi keʼún. *

 Kivi keʼún u̱ʼu̱n ña̱ va̱xi yóʼo

 • Tavá hora ña̱ kaʼviún. Hora ña̱ xi̱xiniñúʼún tá xi̱xaʼún escuela kivi kuniñúʼúnña ña̱ va̱ʼa kaʼviún veʼún. Tavá tiempo ña̱ keʼún tarea ña̱ kúúmiíún á chiñu ña̱ xíniñúʼu keʼún ti̱xin veʼún á ña̱ keʼún inkaka ña̱ʼa ña̱ ndáyáʼvi. Kivi keʼún ña̱yóʼo hora ña̱ va̱ʼaka túvi miíún.

  Texto ña̱ káxiní káʼa̱n: “Soo ndiʼi ña̱ kéʼéndó xíʼin ña̱ to̱ʼó ná kooña ta viíní keʼéndóña” (1 Corintios 14:40).

  “Viíní keʼún ña̱ʼa nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼún tá xáʼún escuela. Ti̱xin escuela íyo programa ña̱ xíniñúʼu kundiku̱ún ta saátu íyo hora ña̱ xíniñúʼu keʼúnña; ta saátu kivi keʼún veʼún” (Ñá Katie).

  Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Nda̱chun xíniñúʼu keʼún iin lista nu̱ú kaʼyíún hora ña̱ xíniñúʼu keʼún ña̱ʼa, ta chinúúnña nu̱ú kivi kotoúnña?

 • Keʼé ña̱ xa̱a̱ ki̱ndoún keʼún. Tá kúni̱ún koún iin na̱ yiví na̱ xa̱a̱ xu̱xa-ini xíniñúʼu keʼún ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼu keʼún ni kǒo kúni̱ún keʼúnña; kǒo sandákoúnña ña̱ keʼúnña inka ki̱vi̱.

  Texto ña̱ káxiní káʼa̱n: “Ndeéní kachíñundó, va̱ása koondó na̱ xúxán” (Romanos 12:11, nota).

  “Iin ña̱ yo̱ʼvi̱ní kúú ña̱ keʼéyó ña̱ xa̱a̱ ki̱ndo̱oyó keʼéyó. Soo iin ña̱ va̱ása íxayo̱ʼvi̱ xíʼinyó keʼéyó kúú ña̱ ka̱ʼa̱nyó, ‘inka ki̱vi̱ saá keʼíi̱ña’. Soo tándi̱ʼi ni kǒoña kéʼéyó, ta tándi̱ʼi ndíʼi̱ní-iniyó ña̱ keʼéyóña” (Ñá Alexandra).

  Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Nda̱chun va̱ʼaníka tá ná keʼún tarea mií hora ña̱ xa̱a̱ ki̱ndoún keʼúnña ta saátu lugar nu̱ú ki̱ndoún keʼúnña?

 • Ndukú iin lugar nu̱ú va̱ʼa kaʼviún. Ná koo tu̱ʼva ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼún. Ndukú nu̱ú va̱ʼa koún ña̱ kaʼviún saáchi ña̱ keʼún kúú ña̱ sakuaʼún ta su̱ví ña̱ ku̱su̱n. Tá kǒo iin lugar va̱ʼa nu̱ú koún kaʼviún veʼún kivi ndukún iin lugar chí cocina á nu̱ú kísi̱ún ña̱ va̱ʼa kaʼviún.

  Texto ña̱ káxiní káʼa̱n: “Na̱ ndákani vií xi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna viíní kanaña” (Proverbios 21:5).

  “Kǒo chindoo yatiún ña̱ʼa ña̱ kivi kasi nu̱ún: tá kúú pelota, videojuego, ta saátu tá kúúmiíún inkaka ña̱ʼa ña̱ sákaʼún, sánuu volumen celular ña̱ kúúmiíún; saá kúú ña̱ va̱ʼaka kaʼviún” (Ñá Elizabeth).

  Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Ndáa ña̱ kivi nasamaún lugar nu̱ú káʼviún ña̱ va̱ʼaka sakuaʼún?

 • Iin kuití ña̱ʼa kundi̱ʼi̱-iniún xa̱ʼa̱. Nda̱saa ña̱ sákuaʼún ndakanixi̱níún xa̱ʼa̱ ta kǒo keʼún inkaka ña̱ʼa tá xa̱a̱ káʼviún. Chi tá kéʼún inkaka ña̱ʼa va̱ása kama sandíʼún keʼún tarea ta va̱ása vií kanaña.

  Texto ña̱ káxiní káʼa̱n: “Viíní kuniñúʼundó tiempo ña̱ kúúmiíndó” (Efesios 5:16).

  “Tá ni̱xi̱yo yatin teléfono nu̱úi̱, va̱ása níkivi ndakani vií xi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ káʼvii̱. Ku̱a̱ʼáníka tiempo xi̱keʼíi̱ ña̱ʼa ña̱ kǒo ndáyáʼvi” (Ñá Olivia).

  Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Á kivi chika̱ún ndee̱ ña̱ ku̱a̱ʼá loʼoka tiempo taváún ña̱ ndakanixi̱níún xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún?

 • Kivi ndakindee̱ loʼún. Kivi kita loʼún ti̱xin veʼún, kivi ku̱ʼún xíʼin bici á kivitu keʼún ejercicio. ¿Á íyo iin ña̱ʼa ña̱ kútóoníún keʼún? Saátu ña̱yóʼo kivi chindeéña yóʼó. “Soo siʼnaka sandíʼún keʼún tarea”, saá káchi ña̱ libro School Power. Ta káchikaña: Tá xa̱a̱ sa̱ndíʼún ke̱ʼún ndiʼi ña̱ʼa, va̱ʼaka kúniún tá xa̱a̱ ndákindeún”.

  Texto ña̱ káxiní káʼa̱n: “Va̱ʼaníka ña̱ ndakindee̱ loʼoyó nu̱úka ña̱ ndeéní kachíñuyó ta kooyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ndíku̱n sa̱tá ta̱chí” (Eclesiastés 4:6).

  “Ña̱ sánáʼa̱na yóʼó ti̱xin escuela kúú ña̱ sákaʼún iin ña̱ʼa á ña̱ keʼún dibujo, soo yi̱ʼi̱ kǒo níxikiʼi̱n kuenta ña̱ xi̱kutóoníi̱ ña̱yóʼo nda̱a̱ tá sa̱ndákoi̱ ña̱ keʼíi̱ ña̱yóʼo saáví kúú ña̱ ki̱ʼii̱n kuenta. Ña̱kán iin ña̱ va̱ʼaní kúú ña̱ ná kutóoyó keʼéyó iin ña̱ʼa” (Ta̱ Taylor).

  Ndakanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kivi chindeé yóʼó tá xa̱a̱ ndákindee̱ loʼún, ña̱ va̱ʼa viíka ndakanixi̱níún tá xa̱a̱ sákuaʼún?

^ párr. 1 Íyo ku̱a̱ʼáva ki̱ʼva ña̱ kivi sakuaʼún ti̱xin veʼún. Kuniñúʼu ña̱ va̱xi nu̱ú ña̱ artículo yóʼo ña̱ kivi chindeé yóʼó.